Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 28. punkts

Par būvju nojaukšanu Kadiķu ielā 7, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 31.oktobrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/5473 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 001), pagrabu Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 002), saimniecības ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 003), garāžu Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 004) un siltumnīcu Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 005) Kadiķu ielā 7, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000127096 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 30.novembra atļauju Nr. T - 01774 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 3.novembra atzinumu (protokols Nr.14-20/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 001), pagraba Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 002), saimniecības ēkas Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 003), garāžas Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 004) un siltumnīcas Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4601 005) Kadiķu ielā 7, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Kadiķu ielā 7, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF