Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 27. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171
„Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. ”Kvalificēts un sociāli iekļaujošs
reģions” projekta ”Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12.,12.punkts), 2.3.stratēģiskā virziena 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. mērķiem, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 6.punktu un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 7.decembra lēmumu Nr.44 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes projekta Nr.CB465 “EmpowerKids - izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm” īstenošanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. ”Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta ”Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes kā Projekta partnera Projekta kopējās izmaksas 57 674,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 00 centi) saskaņā ar pielikumu, no kurām:

4.1. attiecināmās izmaksas ir 57 616,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi), tai skaitā:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% apmērā jeb ne vairāk kā 48 973,60 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% apmērā jeb ne vairāk kā 5 761,60 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 60 centi);

4.1.3. Valsts budžeta līdzfinansējums ir 5% apmērā jeb ne vairāk kā 2880,80 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit eiro 80 centi).

4.2. neattiecināmās izmaksas, kas ir noteiktas kā pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ir 58 EUR (piecdesmit astoņi eiro).”

2. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

“Pieņemt zināšanai, ka 2016.gadā Projekta priekšfinansējums, kas tika segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastādīja 8 087 EUR (astoņi tūkstoši astoņdesmit septiņi eiro). Projekta priekšfinansējumu līdz 23 449 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi eiro) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF