Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 421.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 12.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 25. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2
(KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu, 4.2.2.punktu un 4.3.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitātēm Nr. 170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Nr. 183 “Jauniešu veselības, drošības un sociālās aizsardzība un informācijas un izglītošanas pasākumu nodrošinājums”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, un pamatojoties uz Tartu pilsētas domes 2016.gada 27.oktobra uzaicinājuma vēstuli Nr.1.1-23/12146, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā partera dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Health Promotion to Prevent Abuse of Addictive Substances among the Young People – What Works?/ HepYou!”/ “Veselības veicināšana un atkarību izraisošo vielu ietekmes mazināšana jauniešu vidū – labā prakse/ HepYou!” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Tartu pilsētas domi (Igaunija).

2. Noteikt projekta mērķi – dažādot metodes un veicināt labās prakses pārņemšanu darbam ar jaunatni atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanai.

3. Noteikt projekta ieguvumu:

3.1. dažādotas metodes un pārņemta labā prakse atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanai jauniešu vidū;

3.2. pilnveidota jaunatnes darba kvalitāte un sekmēts veselīgs dzīvesveids jauniešu vidū;

3.3. sekmēta jauniešu iesaiste sabiedrības veselības veicināšanā un atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 421.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 45 140,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši simtu četrdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 421.lēmumu

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 9 028,00 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 421.lēmumu

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 2.februārim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Labklājības pārvaldi. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 421.lēmumu

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF