Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 24. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
“Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu, 2.5.1.punktu un 5.1.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R1.10.1.: “Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” aktivitāti Nr. 57 “Sadarbības projekti ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” un rīcības virziena R3.7.3.: “Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija” aktivitāti Nr. 235 “Skolu iesaiste un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, t.sk., izglītojamo, intereses veicināšana par uzņēmējdarbību un nodarbinātību”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā vadošā partera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai”/ “Increased initiative and capacity building regarding youth entrepreneurship” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta partneriem – Teračīnas pilsētas domi (Itālija) un Kabūras pilsētas domi (Francija).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

3. Noteikt projekta ieguvumu:

3.1. pilnveidotas jauniešu kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, veicināts jauniešu radošums un uzņēmīgums;

3.2. uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračīnā un Kabūrā;

3.3. pilnveidotas jauniešu komunikācijas spējas, trenētas svešvalodas prasmes un uzlabotas iemaņas darbam starptautiskā komandā;

3.4. veidotas izstrādnes jaunu, konkurētspējīgu un eksportspējīgu uzņēmumu radīšanai Jūrmalā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta vadošā partnera kopējās indikatīvās izmaksas 41 225,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 14 429,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 00 centi) jeb līdz 35% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 2.februārim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF