Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlijā lēmumā Nr.271
“Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā
projektu konkursā „Energoefektivitāte””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.1.1.: “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās” un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” rīcībām 4.4.1. “Ielu apgaismojuma modernizācijas Ilgtermiņa stratēģijas izstrāde” un 4.4.2. “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, un ievērojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.271 “Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1. punktā vārdus “Turku Universitāti” ar vārdiem “Tallinas Tehnoloģiju Universitāti”.

2. Izteikt Lēmuma 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.novembra līdz 2020.gada 30.jūnijam.”

3. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt projekta vadošajam partnerim Tallinas Tehnoloģiju Universitātei līdz 2017.gada 17.janvārim.”

4. Papildināt Lēmumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā no 4.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF