Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012
standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 2. punktu un 5.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.–2020.gadam prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virzienu R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un tā pielikuma sadaļas 4.3.1 “Enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības un tās kapitālsabiedrības ēkās”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieviest un īstenot Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam (turpmāk- energopārvaldības sistēma).

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai iniciēt energopārvaldības sistēmas ieviešanai nepieciešamo pasākumu koordinēšanas, organizatoriskās un kontroles vadības struktūras izveidošanu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu vadītājiem nodrošināt darbinieku iepazīstināšanu ar šo lēmumu un pašvaldības energopolitiku. Šis lēmums ir saistošs visām pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un to darbiniekiem.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF