Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 16. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome laika periodā no 2016.gada 29.novembra līdz 2016.gada 28.decembrim ir saņēmusi divus iesniegumus no privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2017.gadam, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.decembra Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles divu lucīšu murdu zvejas rīku limitiem pašpatēriņa zvejai 2017.gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās rezultātus un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” 1.pielikumā šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 74. un 75.punktu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu;

2. Izteikt 14. un 25.punktu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.8

(protokols Nr.1, 16.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2017.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

74.

19.12.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

75.

20.12.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

Piešķirts

91

85

29

38

7

11

900

Limits 2017.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2017.gada limita atlikums

14

-

1

2*

11

4

300

2* lucīšu murdu limiti rezervēti pašpatēriņa zvejai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtajai izsolei, kura noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu

Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.8

(protokols Nr.1, 16.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2017.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

14.

19.10.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1*

-

-

1

-

-

-

25.

20.12.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1*

1*

-

1

-

-

-

Piešķirts

91

85

29

40

7

11

900

Limits 2017.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2017.gada limita atlikums

14

-

1

-

11

4

300

1 * - zvejas rīka limits piešķirts ar 2016.gada 25.novembra lēmumu

Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF