Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas
pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, kā arī starp Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Lauku atbalsta dienestu 2016.gada 16.augustā noslēgto līgumu Nr.160816IS71 “Par valsts subsīdiju saņemšanu” projekta īstenošanai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt, Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmas “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, projektu “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 12 810,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti desmit euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. Zivju fonda finansējums ir 79,20% jeb EUR 10 146,00 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro un 00 centi);

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 20,80% jeb EUR 2 664,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro un 00 centi).

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.7

(Protokols Nr.1, 13.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija 1

Projekta nosaukums

Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2

Līguma/vienošanās Nr.

2016.gada 16.augusta līgums nr.160816IS71

Darbības programmas nosaukums:

Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums

“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

Projekta mērķis

Nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu nelikumīgas makšķernieku darbības, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Aprīkojuma iegāde

Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes:

1.Kvadracikls, 1 gab. -12 000,00 EUR;

2.Laivas piekaramais motors, 2 gab. - 6 400,00 EUR;

3.Tālskatis, 2gab.-460,00 EUR.

Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums:

1.Kvadracikls, 1 gab. -6 950,00 EUR;

2. Laivas piekaramais motors, 2 gab.- 5 430,00 EUR;

3. Tālskatis (binoklis), 2gab.- 430,00 EUR.

Projekta mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem iepirkumiem JJP 2016/09 (Laivas piekaramo motoru piegāde), JPP 2016/10 (Kvadracikla piegāde) un SIA “Omicron” pavadzīmi Nr. OMC1804059 (par binokļiem), tika iegādātas iekārtas pilnā apjomā. Kopā izmaksas sastādīja 12810,00 EUR. Pieprasītā finansējuma summa 18860,00 EUR, ietaupījums 6050,00 EUR.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/skaidrojumi

No 2016.gada 26.maija līdz 2016.gada 31.oktobrim

No 2016.gada 26.maija līdz 2016.gada 31.oktobrim

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.263 ”Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atbalstītā projekta īstenošanu”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2016.gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aprīkojuma iegāde

x

x

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2016.gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aprīkojuma iegāde

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti:

projekta vadītājs - Andris Kraulis,

projekta dokumentācijas sagatavotājs - Jūlija Bondarevska līdz 20.11.16. no 21.11.16. Baiba Čerņavska.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2” mērķis - nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu nelikumīgu zveju, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus, tika realizēts. Projekta periodā tika izpildīti sekojoši darba uzdevumi – realizētas iepirkuma procedūras nepieciešamam aprīkojumam, veikts Lielupes monitorings un nodrošināta sadarbība ar citām kontrolējošām institūcijām.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzraudzību pret nelikumīgu zveju veic vairākas institūcijas – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde, brīvprātīgās organizācijas, utt. Neskatoties uz kontrolējošo institūciju darbu, regulāri tiek atrasti un izņemti nemarķēti tīkli. Dienesti sadarbojas savā starpā, atsevišķos gadījumos strādā kopā, veic kopīgus un saskaņotus reidus. Šobrīd Jūrmalas pašvaldības ūdens teritoriju uzraudzība – zivju resursu aizsardzība – kontrole un zvejniecību/ makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana kļūst mērķtiecīgāka, jo nodrošināts papildaprīkojums – kvadracikls, divi piekaramie laivas motori, divi tālskati. Papildaprīkojums ļauj akvatoriju apsekot ātrāk un kvalitatīvāk.

Priekšlikums ir meklēt, piedalīties un realizēt līdzīgus projektus, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju krājumu izsīkšanu un rada negodīgu konkurenci zvejniekiem un makšķerniekiem, kuri ievēro likumus.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.7

(protokols Nr.1, 13.punkts)

Projekta

„Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2”

budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

KOPĀ

18 860

14 260

4 600

12 810

10 146

2 664

68

71

58

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Zivju fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Kvadracikls (1 gab.)

12 000

7 400

4 600

6 950

4 286

2 664

58

58

58

Laivas piekaramais motors (2 gab.)

6 400

6 400

5 430

5 430

85

85

Tālskatis (2 gab.)

460

460

430

430

93

93

KOPĀ:

18 860

14 260

4 600

0

0

12 810

10 146

2 664

0

0

68

71

58

Īpatsvars

100%

76%

24%

0%

0%

100%

79%

21%

0%

0%

Bilance

0

0

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.7

(protokols Nr.1, 13.punkts)

Pārskats par projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2”finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.230.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu: 18 860.00 euro, t.sk, Zivju fonda finansējums 14 260.00 euro (75,61%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 4600.00 euro (24,39%).

Pozīcija

Apstiprinātais plāns

Izpilde

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

33 120

22 986

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

14 260

10 176

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

4 600

2 664

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

14 260

10 146

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

33 120

22 986

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

18 860

12 810

5231

Transportlīdzekļi

12 000

6 950

5239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

6 860

5 860

Atlikums perioda beigās, t.sk:

14 260

10 176

pašvaldības līdzekļi F22010020 bankā

14 260

10 176


Lejupielāde: DOC un PDF