Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 10. punkts

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” projektu konkursa nolikumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam apstiprināšanu” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16. decembra lēmumu Nr.631 “Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmuma Nr.221 “Par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015. – 2020.gadam apstiprināšanu” rīcības virzienu R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2020.gadam 6.prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 7.uzdevumuIegādāties cepli keramikas un veidošanas mācību priekšmeta audzēkņu lielizmēra darbu apdedzināšanai” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mākslas skolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt keramikas un veidošanas mācību priekšmetus Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem visās trīs izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla”, interešu izglītības un pirmskolas izglītības profesionāli orientētā virzienu programmu audzēkņiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas sekmē izglītības piedāvājuma konkurētspējas palielināšanu un izglītību programmu pilnveidi, īpaši keramikas izglītības pilnveidi;

3.2. skolas audzēkņiem mācību procesā un pilsētas iedzīvotājiem pieaugušo meistarklasēs mūžizglītības kontekstā sniegta iespēja iepazīt keramikas nozari un materiāla iespējas.

3.3. tiek veidota izglītota un zinoša kultūras pasākumu mērķauditorija.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 4 500.00 EUR (četri tūkstoši pieci simti eiro 00 centi), kur Valsts Kultūrkapitālā fonda finansējums ir 100%.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 27. janvārim uzdot Jūrmalas Mākslas skolai.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF