Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 6. punkts

Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas
izglītības iestādē “Madara”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.12 “Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Madara” nolikums” 55.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2016.gada 15.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-20/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” maksas pakalpojumu kontā un izlietot komunālo maksājumu segšanai.

3. Pilnvarot pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” vadītāju slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.821 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Madara””.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.4

(protokols Nr.1, 6.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Sporta zāles telpas noma (58 m2)

1 stunda

4.08

2.

Aktu zāles noma (97 m2)

1 stunda

6.83

3.

Ēdamzāles noma (35 m2)

1 stunda

2.46

4.

Ēdamzāles noma (58 m2)

1 stunda

4.08


Lejupielāde: DOC un PDF