Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 4. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Jūrmalas pilsētas dome, izskatot PRO 1 SERVICE SIA (reģistrācijas numurs 40003392156) 2016.gada 7.novembra iesniegumu Nr.1.1-37/12504 un 2016.gada 20.decembra iesniegumu Nr.1.1-37/14261 ar lūgumu dot iespēju samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gada 4.ceturksni līdz 2017.gada 1.martam, konstatē.

Uz 2016.gada 15.novembri PRO 1 SERVICE SIA aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam ir 509,86 EUR (pieci simti deviņi euro 86 centi), tai skaitā:

- par zemi Upes iela 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300-012-1004, nekustamā īpašuma nodoklis 452,03 EUR apmērā (par laika periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim);

- par ēku Upes iela 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300-012-1004, nekustamā īpašuma nodoklis 57,83 EUR apmērā (par laika periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim).

PRO 1 SERVICE SIA 2016.gada 7.novembra iesniegumā nekustamā īpašuma nodokļa parāda izveidošanos pamato ar finansiālajām grūtībām un maksājumu aizkavēšanos no debitoru puses.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas domei uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.

Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka PRO 1 SERVICE SIA iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu iesniedza, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto termiņu. Izvērtējot Valsts ieņēmumu dienesta publicēto informāciju, konstatēts, ka uz 2017.gada 3.janvāri PRO 1 SERVICE SIA nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda vai tā summa ir mazāka par 150,00 EUR. Vienlaikus tika konstatēts, ka PRO 1 SERVICE SIA 2016.gadā nav ievērojusi nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, taču līdz iesnieguma iesniegšanai ir segusi nodokļa un nokavējuma naudas parādu, kā arī 2016.gada 13.decembrī samaksājusi daļu no nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2016.gada 4.ceturksni 130,00 EUR apmērā, kas liecina par komercsabiedrības finansiālajām iespējām pildīt nodokļu saistības un sadarbošanos ar nodokļu administrāciju.

2016.gada 20.decembrī PRO 1 SERVICE SIA Jūrmalas pilsētas domei iesniegusi informāciju par sabiedrības finanšu rādītājiem par pēdējiem trīs gadiem, kā arī debitoru un kreditoru apjomus uz 2016.gada 20.decembri, kur norādīta summa 6201,79 EUR, kas sagaidāma no debitoriem pilnā apmērā līdz 2017.gada 30.martam.

Tādējādi, izvērtējot nodokļa maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņemot vērā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.1 daļā noteiktos faktorus, Jūrmalas pilsētas dome atzīst PRO 1 SERVICE SIA iesniegumu par pamatotu.

Saskaņā ar l ikuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.

Ņemot vērā minēto un izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 20.panta 3.punktu, 24.panta pirmās daļas 1.punktu, 1.1 daļu un septīto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Vienoties ar PRO 1 SERVICE SIA (reģistrācijas numurs 40003392156) par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 509,86 EUR (pieci simti deviņi euro 86 centi) samaksas sadalīšanu termiņos, nosakot samaksu veikt 4 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, līdz 2017.gada 31.martam, veicot maksājumus ne mazāk kā 127,47 EUR līdz katra mēneša 31.datumam.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF