Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 2. punkts

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam
personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” rīcības virziena R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam” rīcības virziena R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 8 „Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Majoru vidusskolas dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (K1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Vēro, dalies, audz” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot pedagogu profesionālās zināšanas, prasmes un svešvalodu zināšanas, veicināt pedagogu uzņēmību un iesaistīšanos projektos, nodrošinot Majoru vidusskolas jauniešiem radošas mācību priekšmetu stundas un citas mācību aktivitātes.

3. Noteikt projekta ieguvumu – pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas, veicināta iesaistīšanās projektos un pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 11 803,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīs euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 2 951,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro un 00 centi) jeb līdz 25% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 2.februārim uzdot Majoru vidusskolai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF