Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 5

protokols Nr. 5, 55. punkts

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošo
noteikumu Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas (turpmāk – Komisija) nolikums nosaka Komisijas kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Komisija izveidota ar mērķi izvērtēt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājumu, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā, pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu, izstrādāt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu, kā arī sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par attiecīgajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

3. Komisijas uzdevums ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

4. Komisijas sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

II. Komisijas darba organizācija

5. Komisija darbojas piecu locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

6. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē.

8. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

9. Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un sēdes protokolētājs, kurš nav Komisijas loceklis.

11. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

11.1. kur un kad sēde notiek;

11.2. sēdes darba kārtību;

11.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

11.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo Komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

11.5. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko tās pārstāv;

11.6. priekšlikumus un sēdes vadītāja norādījumus;

11.7. pieņemtos lēmumus un to izpildes kārtību;

11.8. katra Komisijas locekļa balsojumu.

12. Gadījumā, ja Komisijas locekļiem ir atšķirīgi viedokļi par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā redakcijā, kādā tas ierakstīts Komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam argumentētu viedokli.

13. Komisijas pieņemtos lēmumus un nosūtāmos dokumentus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

14. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību, kā arī citus tiesību aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumus.

15. Komisijas sēdes ir slēgtas.

16. Pēc Komisijas locekļu ieskatiem, Komisijas darbā var pieaicināt ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus) vai citas personas, kuru intereses var tikt aizskartas ar pieņemto lēmumu. Šajā punktā minēto personu sniegtajai informācijai ir rekomendējošs un informatīvs raksturs.

17. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu, tostarp sēžu protokolēšanu, nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa. Zemesgabala pārskata shēmas izgatavošanu no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa.

III. Komisijas tiesības un pienākumi

18. Komisijas kompetencē ir:

18.1. izvērtēt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un atlikušās zemesgabala daļas izmantošanas iespējas, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās, vai arī lemt par ierosinājuma noraidīšanu;

18.2. izskatīt zemesgabala pārskata shēmu no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna (kartogrāfiskā pamatne), uz kuras attēlots dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteiktais dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals;

18.3. iepazīties ar pārskatīšanai nepieciešamā zemesgabala un dzīvojamās mājas lietas arhīva materiāliem;

18.4. informēt dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekus, zemes īpašniekus un attiecīgā kvartāla robežās esošo citu dzīvojamo māju pārvaldniekus, ja tiek konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus;

18.5. pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu.

18.6. izvērtēt izstrādāto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu;

18.7. nosūtīt izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinātājam;

18.8. iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

IV. Citi jautājumi

19. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc Komisijas vai Jūrmalas pilsētas domes deputātu priekšlikuma.

20. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF