Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.nolikumu

2017.gada 12.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 12. punkts

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu
darbības un finansēšanas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kā darbojas un tiek finansēti, izveidoti no jauna vai reorganizēti Jūrmalas Kultūras centra un tā filiāļu – Kauguru kultūras nama un Mākslinieku nama (turpmāk – JKC) amatiermākslas jeb radošie kolektīvi (turpmāk – radošie kolektīvi), kā arī nosaka to darbības un vērtēšanas prioritātes.

2. Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomām funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

3. Nolikumā lietoto terminu skaidrojums:

3.1. amatiermāksla – cilvēka radošā izpausme un līdzdalība nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas un popularizēšanas procesā, viena no kultūras identitātes, uzturēšanas un pārmantošanas formām;

3.2. amatiermākslas jeb radošais kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības fizisku personu grupa, kuru brīvprātīgai, regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, tradicionālās un inovatīvas amatiermākslas attīstīšanai kādā no mūzikas, dejas, tēlotājmākslas vai citas radošas izpausmes jomām;

3.3. kolektīva vadītājs – attiecīgā radošā nozarē kompetenta persona ar atbilstošu izglītību, kas organizē un vada radošā kolektīva darbību.

II. Radošo kolektīvu darbības un to finansēšanas mērķi un prioritātes

4. Radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt amatiermākslas pieejamību un iedzīvotāju radošu laika pavadīšanu, saglabāt un attīstīt tautas tradīcijās sakņotas radošās prasmes un tautas mākslas daudzveidībā, rosināt māksliniecisko jaunradi un attīstīt kultūrvidi Jūrmalas pilsētā.

5. Radošo kolektīvu finansēšanas mērķis ir uzturēt augstu radošo kolektīvu māksliniecisko līmeni iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

6. Prioritāri tiek atbalstīti tie radošie kolektīvi, kas nodrošina Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, saglabā, attīsta un popularizē tautas mākslu, kā arī tie, kuri nolikumā paredzētajā vērtēšanas kārtībā ieguvuši augstāko vai 1. kategoriju.

7. Ar savu darbību radošie kolektīvi iespēju robežās tiecas sasniegt iespējami augstākus mākslinieciskos rezultātus, piedaloties gan pašu iniciētos, gan pilsētas, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, radošo kolektīvu dalībniekiem piedaloties radošo kolektīvu darbībā brīvprātīgi.

III. Radošo kolektīvu darbība JKC

8. Radošo kolektīvu darbības vērtēšanas periods jeb sezona ir no 1.septembra līdz 31.augustam.

9. Radošajam kolektīvam noteiktais minimālais dalībnieku skaits katrā vecuma grupā ir šāds:

9.1. tautas deju kolektīviem – ne mazāk kā 8 dejotāju pāri, tas ir: 16 dalībnieki;

9.2. citu žanru deju grupām un studijām – ne mazāk kā 12 dalībnieki;

9.3. koriem – ne mazāk kā 24 dalībnieki;

9.4. vokālajiem ansambļiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki;

9.5. folkloras un tradīciju kopām – ne mazāk kā 12 dalībnieki;

9.6. pūtēju orķestrim – ne mazāk 21 dalībnieks;

9.7. teātra studijai – ne mazāk kā 12 dalībnieki;

9.8. vizuālās un lietišķās mākslas studijām – ne mazāk kā 10 dalībnieki.

10. JKC darbojas 26 šādi radošie kolektīvi:

10.1. Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35, darbojas:

10.1.1. bērnu baleta studija – trīs grupas: pirmskolas (5-7 gadi), vidējā (7-11 gadi) un vecākā (12-14 gadi);

10.1.2. bērnu tautas deju kolektīvs „Zītariņi” – trīs grupas: jaunākā (6-10 gadi), vidējā (10-13 gadi) un vecākā (14-16 gadi);

10.1.3. BG deju studija – piecas grupas: jaunākā (6-7 gadi), 1.vidējā (8-10 gadi), 2.vidējā (10-12 gadi), vecākā (13-20 gadi) un pieaugušo grupa (no 25 gadiem);

10.1.4. jauniešu tautas deju kolektīvs „Zālīte”;

10.1.5. vidējās paaudzes deju kolektīvs „Tapa”;

10.1.6. senioru deju kopa „Ābelīte”;

10.1.7. bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne”;

10.1.8. populārās mūzikas jauniešu vokālā studija;

10.1.9. jauktais koris „Jūrmala”;

10.1.10. jauktais koris “Vaivari”;

10.1.11. vīru koris „Burinieks”;

10.1.12. pūtēju orķestris „Jūrmala”.

10.2. Mākslinieku namā, Muižas ielā 6, darbojas:

10.2.1. aušanas studija;

10.2.2. folkloras kopa „Mare”;

10.2.3. vizuālās mākslas studija.

10.3. Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, darbojas:

10.3.1. bērnu tautas deju kolektīvs „Vizmiņa”; – četras grupas: 4-5 gadi, 6-7 gadi, 8-9 gadi, 10-13 gadi;

10.3.2. vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēlreiz”;

10.3.3. deju studija „Paradokss”;

10.3.4. senioru deju kopa „Vējš ābeļziedos”;

10.3.5. bērnu vokālais ansamblis „Visi kā viens”;

10.3.6. klavierspēles studija „Vēstījums”;

10.3.7. jauniešu teātra studija „Eksperiments”;

10.3.8. jauktais koris „Lira”;

10.3.9. jauktais koris „Spārnos”;

10.3.10. sieviešu vokālais ansamblis „Kaija”;

10.3.11. tradīciju kopa „Skance”;

11. Jauna radošā kolektīva izveidi var ierosināt JKC darbinieki un radošo kolektīvu dalībnieki, kā arī citas personas, iesniedzot iesniegumu JKC, kas šo priekšlikumu sagatavo un iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) profilējošajā komitejā.

12. Jaunu radošo kolektīvu izveide un radošo kolektīvu statusa maiņa var notikt vienu reizi gadā, sākot ar jaunu JKC budžeta gadu. Asignējuma piešķiršanas gadījumā JKC pieņem lēmumu par jauna kolektīva izveidi un attiecīgi virza apstiprināšanai domes profilējošajā komitejā grozījumus un iepriekšminētās komitejas pozitīva atzinuma gadījumā - uz domes sēdi grozījumus nolikuma 10.punktā.

13. Radošais kolektīvs var tikt reorganizēts nolikumā noteiktās radošo kolektīvu vērtēšanas rezultātā vai radošajam kolektīvam pārtraucot savu darbību. JKC attiecīgi virza apstiprināšanai domes profilējošajā komitejā un iepriekšminētās komitejas pozitīva atzinuma gadījumā - uz domes sēdi grozījumus nolikuma 10.punktā.

14. Radošo kolektīvu dalībnieku piesaisti un darbību tajos nodrošina un vada kolektīvu vadītāji.

IV. Kolektīva vadītāja tiesības un pienākumi

15. Kolektīva vadītāja kompetence ir noteikta nolikumā, darba līgumā un amata aprakstā. Kolektīva vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba JKC direktors. Kolektīva vadītājs personīgi ir atbildīgs par sava radošā kolektīva darbību - tā māksliniecisko līmeni, regulāru treniņnodarbību norisi (pēc iepriekš saskaņota nodarbību grafika), piedalīšanos dažāda līmeņa skatēs un konkursos, koncertdarbību, dalībnieku sastāva nodrošināšanu, veicot to reģistru un nodarbību apmeklējuma uzskaiti, kā arī jaunu interesentu piesaisti radošajam kolektīvam.

16. Kolektīva vadītājam radošā kolektīva darbībai ir tiesības izmantot JKC telpas atbilstoši JKC vadības apstiprinātam mēģinājumu un pasākumu grafikam.

17. Radošajiem kolektīviem ir pienākums piedalīties JKC organizētajos pasākumos saskaņā ar JKC pasākumu plānu, kā arī citos Jūrmalas pilsētas pasākumos, saskaņojot to ar JKC vadību.

18. Kolektīva vadītājs katru gadu JKC direktora noteiktā kārtībā, balstoties uz sava kolektīva dalībnieku vai bērniem vecāku iesniegumiem (1., 2. pielikumi), iesniedz JKC sava radošā kolektīva jaunās sezonas darbības plānu ar dalībnieku sarakstu, pasākumu plānu un no tā izrietošu nākamā gada budžeta pieprasījumu (3.pielikums), ievērojot domes noteiktos norādījumus atbilstoši iepriekšējās sezonas darbības novērtējumam, kā arī ievērojot nolikuma 40.punktā minētos nosacījumus – līdz 1.oktobrim.

19. Kolektīva vadītājs, kura vadītā radošā kolektīva rīcībā ir par JKC budžeta līdzekļiem gatavoti tērpi, iegādāti rekvizīti, mūzikas instrumenti u.c. inventārs, noslēdz ar JKC līgumu par materiālo vērtību saglabāšanu (4.pielikums).

20. Kolektīva vadītājs katra mēneša pirmajā darba dienā iesniedz JKC savu – kolektīva vadītāja un asistenta mēneša darba laika plānu un pagājušā mēneša darba laika atskaiti (5.pielikums) radošā kolektīva dalībnieku nodarbību u.c. aktivitāšu apmeklējuma uzskaites lapu (6.pielikums).

21. Kolektīva vadītājs iesniedz JKC transporta u.c. pakalpojumu pieprasījumu valsts mēroga pasākumiem, ja tas nepieciešams un paredzēts JKC budžetā, ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms plānotā pasākuma (7.pielikums).

22. Kolektīva vadītājs iesniedz JKC ārzemju radošā brauciena - komandējuma (ja tas paredzēts apstiprinātajā JKC budžetā) pieprasījumu ne vēlāk kā līdz 1.martam (8.pielikums), kā arī atskaiti (brīvā formā) trīs dienu laikā pēc komandējuma.

23. Kolektīva vadītājs katru gadu, noslēdzot sezonu, līdz 31.augustam iesniedz kopējo atskaiti (9.pielikums) par sava radošā kolektīva darbību sezonā.

24. Kolektīva vadītājam ir tiesības iesniegt savus ierosinājumus un radošos piedāvājumus JKC un pilsētas mēroga kultūras pasākumu plāna bagātināšanai.

25. Radošo kolektīvu darbību pārrauga JKC radošo kolektīvu koordinatori.

V. Radošo kolektīvu un kolektīvu vadītāju darbības vērtēšana

26. Radošo kolektīvu vērtēšana notiek katru gadu, noslēdzot nolikumā noteikto radošo kolektīvu darbības sezonu, apkopojot radošo kolektīvu dažādā mēroga skatēs gūtos rezultātus un kolektīvu vadītāju atskaites par kolektīvu darbību.

27. Radošos kolektīvus vērtē JKC direktora ik gadus apstiprināta radošo kolektīvu darba vērtēšanas komisija (turpmāk – vērtēšanas komisija), kuras sastāvā ietilpst JKC direktora vietnieks, visu JKC filiāļu vadītāji, Jūrmalas koru un deju kolektīvu virsvadītāji (pašiem nevērtējot savus radošos kolektīvus, tā vietā izmantojot vidējo aprēķinu no pārējo vērtētāju dotā punktu skaita) un domes Kultūras nodaļas vadītājs vai pārstāvis. Vērtēšanas komisijas sastāvā var tikt iekļauti arī ārējie amatiermākslas eksperti. Radošo kolektīvu darbība iepriekšējā sezonā jāizvērtē līdz 15.septembrim.

28. Vērtēšanas komisija radošos kolektīvus vērtē ik gadu pēc šādiem kritērijiem (10.pielikums):

28.1. radošā kolektīva mākslinieciskais sniegums - satura kvalitāte atbilstoši žanram un dalībnieku vecuma grupai;

28.2. radošā kolektīva mākslinieciskā snieguma vizuālais tēls, radošums un laikmetīgums;

28.3. sasniegumi starptautiskajos un vietējā mēroga festivālos, konkursos, koncertos vai izstādēs;

28.4. kolektīva radošā aktivitāte - atsaucība, iesaistoties Jūrmalas pilsētas un JKC pasākumos;

28.5. radošā kolektīva pašiniciatīva – jaunu radošo ideju piedāvājums un spēja tās īstenot, piesaistot ārējo finansējumu.

29. Ja radošais kolektīvs ir piedalījies augstāka līmeņa – reģionālajās vai valsts mēroga skatēs (ja tādas konkrētajā sezonā bijušas), tad, nosakot radošā kolektīva atbilstību noteiktai kategorijai, nolikuma 28.punktā (10.pielikumā) noteiktajos pirmajos divos kritērijos tiek ņemts vērā augstākā līmeņa vērtējums, bet 3., 4. un 5. kritērijā tiek veikts radošā kolektīva kopējās darbības vērtējums, noslēdzot sezonu.

30. Tiem radošajiem kolektīviem, kuri sezonas laikā nav piedalījušies reģionālajās vai valsts mēroga skatēs un konkursos, maija mēnesī JKC rīko ikgadējo vietējo radošo kolektīvu koncertu – skati un vizuālās – lietišķās mākslas izstādi, kurās vērtēšanas komisija vērtē radošo kolektīvu nolikuma 28.punktā (10.pielikumā) noteiktajos pirmajos divos kritērijos, bet 3., 4. un 5. kritērijā tiek veikts radošā kolektīva kopējās darbības vērtējums, noslēdzot sezonu.

31. Radošie kolektīvi tiek vērtēti pēc 50 punktu sistēmas, katram vērtēšanas komisijas loceklim aizpildot radošā kolektīva vērtējuma tabulu (ja kolektīvā ir vairākas vecuma grupas, katrai vecuma grupai tabula aizpildāma atsevišķi, 10.pielikums) katru kritēriju vērtējot atsevišķi, piešķirot tam 3 – 10 punktus:

31.1. izcili – 10;

31.2. teicami – 9;

31.3. ļoti labi – 8;

31.4. labi – 7;

31.5. gandrīz labi – 6;

31.6. viduvēji – 5;

31.7. apmierinoši – 4;

31.8. vāji – 3.

32. Katrs radošais kolektīvs (vai atsevišķas tā vecuma grupas) vērtējumu iegūst, vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus saskaitot un dalot ar komisijas locekļu skaitu (11.pielikums).

33. Apkopojot iegūtos punktus, radošie kolektīvi tiek iedalīti piecās kvalitātes kategorijās:

33.1. 45 – 50 punkti – augstākās kategorijas kolektīvi;

33.2. 40 – 44,99 punkti – 1.kategorijas kolektīvi;

33.3. 30 – 39,99 punkti – 2.kategorijas kolektīvi;

33.4. 15 – 29,99 punkti – 3.kategorijas kolektīvi.

34. Ja radošajā kolektīvā dalībnieku skaits ir mazāks par nolikuma 9.punktā noteikto vēlamo minimumu, tas tiek iekļauts vērtēšanas 3.kategorijā.

35. Visu JKC radošo kolektīvu vērtējums tiek apkopots JKC radošo kolektīvu darbības rezultātu novērtēšanas protokolā (12.pielikums), ko paraksta komisijas priekšsēdētājs un pārējie locekļi.

36. Ja 3. kategorijas radošais kolektīvs pēc gada atkārtoti tiek novērtēts atbilstoši 3.kategorijai, tad radošais kolektīvs tiek reorganizēts vai likvidēts.

VI. Radošo kolektīvu finansēšanas kārtība

37. Radošie kolektīvi var saņemt pašvaldības finansējumu savas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai (metodoloģisko materiālu, inventāra un tērpu iegādei, dalībai vietējā mēroga un ārvalstu koncertos, konkursos u.c. pasākumos) atbilstoši nolikumā paredzētās radošo kolektīvu vērtēšanas rezultātiem domes apstiprinātā JKC gada budžeta ietvaros.

38. Kolektīva vadītājs, sagatavojot nākamā gada budžeta pieprasījumu nolikuma 37.punktā minētajām aktivitātēm, nedrīkst pārsniegt nolikuma 40.punktā minēto maksimālo finansējuma apjomu. Nākamā gada budžeta pieprasījumam jābūt detalizēti atšifrētam un pamatotam, pieprasījumā uzrādītās aktivitātes sakārtojot prioritārā secībā, kā pirmo norādot aktivitāti ar augstāko prioritāti.

39. Pieļaujamā finansiālā atbalsta summa nākamā gada budžeta pieprasījumam iegūstama, kvalitātes vērtējuma kategorijā nolikuma 40.punktā noteikto naudas summu vienam radošā kolektīva dalībniekam reizinot ar radošā kolektīva dalībnieku skaitu.

40. Vērtējuma kategorijām noteiktās maksimālās naudas summas radošā kolektīva nākamā gada budžeta pieprasījumā vienam dalībniekam ir šādas:

40.1. augstākās kategorijas kolektīviem - 160 EUR gadā;

40.2. 1.kategorijas kolektīviem –100 EUR gadā;

40.3. 2. kategorijas kolektīviem 50 EUR gadā;

40.4. 3. kategorijas kolektīviem 20 EUR gadā.

41. Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku, kā arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gadā un gadu pirms tiem to dalībniekiem budžeta pieprasījumu reizina ar šādu koeficientu:

41.1. augstākās kategorijas kolektīviem - 4;

41.2. 1.kategorijas kolektīviem – 3;

41.3. 2. kategorijas kolektīviem – 2;

41.4. 3. kategorijas kolektīviem koeficients netiek piemērots.

42. Pirms JKC kopējā budžeta pieprasījuma iesniegšanas domē JKC vadība ar kolektīvu vadītājiem pārrunā iespējamā finansējuma prioritātes, paturot tiesības noteikt un novērtēt pieprasīto līdzekļu samērību un nepieciešamību salīdzinājumā ar citu radošo kolektīvu vajadzībām, ievērojot kultūras nozares attīstības plānošanas dokumentus Jūrmalas pilsētā un JKC darbību kopumā.

43. Pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas JKC direktors divu nedēļu laikā pēc apstiprinātā budžeta saņemšanas vienojas ar kolektīvu vadītājiem par piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu saskaņā ar prioritātēm un izdod attiecīgu rīkojumu, nosakot katram radošajam kolektīvam pieejamo finanšu līdzekļu apmēru nolikuma 37.punktā minētajām aktivitātēm, saglabājot proporcionalitāti starp radošā kolektīva finansējuma pieprasījumu un budžetā piešķirtajiem līdzekļiem. Ja radošajam kolektīvam ir vairākas vecuma grupas, finanšu dalījums notiek atbilstoši katras grupas novērtējumam un dalībnieku skaitam.

44. Pēc nolikuma 43.punktā noteiktā rīkojuma saņemšanas attiecīgā kolektīva vadītājs atbilstoši budžeta pieprasījumā norādītajām prioritātēm precizē radošā kolektīva īstenojamās aktivitātes un to īstenošanas izmaksas un iesniedz JKC direktoram.

45. Ja JKC apstiprinātā budžeta ietvaros nevar segt pilnībā atsevišķu radošo kolektīvu iecerēto pasākumu izmaksas, šo pasākumu nodrošināšanai JKC var saņemt ziedojumus no juridiskām un fiziskām personām.

VII. Nolikumā minēto pielikumu saraksts

46. JKC radošo kolektīvu darbībā tiek izmantotas šādas veidlapas:

46.1. radošā kolektīva dalībnieka iesniegums – 1.pielikums DOC;

46.2. radošā kolektīva dalībnieka - bērna vecāka iesniegums – 2.pielikums DOC;

46.3. radošā kolektīva sezonas darbības plāns – 3.pielikums DOC;

46.4. līgums par materiālo vērtību saglabāšanu - 4.pielikums DOC;

46.5. radošā kolektīva vadītāja/asistenta mēneša darba laika plāns/atskaite - 5.pielikums XLSX;

46.6. radošā kolektīva dalībnieku nodarbību apmeklējuma uzskaite - 6.pielikums XLSX;

46.7. Jūrmalas Kultūras centra radošā kolektīva vadītāja pieprasījums braucienam Latvijas Republikas teritorijā - 7.pielikums DOC;

46.8. Jūrmalas Kultūras centra radošā kolektīva vadītāja pieprasījums ārzemju braucienam – 8.pielikums DOC;

46.9. atskaite par radošā kolektīva darbību sezonā – 9.pielikums DOC;

46.10. radošā kolektīva novērtējuma tabula – 10.pielikums DOC;

46.11. radošo kolektīvu novērtējuma tabula - kopvērtējums – 11.pielikums DOC;

46.12. radošo kolektīvu darbības rezultātu vērtēšanas gala protokols – 12. pielikums DOC.

VIII. Noslēguma noteikumi

47. Priekšlikumus grozījumu izdarīšanai nolikumā var ierosināt domes profilējošā komiteja, domes Kultūras nodaļa un JKC.

48. Nolikums stājas spēkā ar 2017. gada 1.februāri.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe