Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 21.11.2016. Stājas spēkā 22.11.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 20.oktobrīNr. 38

protokols Nr. 15, 24. punkts

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

2. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestāde).

3. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

4. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem (turpmāk – vecāks) vai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pieteikumu bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi, un programmu, uz kuru vēlas bērnu reģistrēt, ja izglītības iestāde īsteno vairākas programmas. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

6. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam.

7. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis Izglītības pārvaldē uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru un aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums). Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

8. Reģistrācijas pieteikumā norādītais laiks bērna izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanai var būt ne ātrāk, kā vienu mēnesi no pieteikuma reģistrācijas brīža.

9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS datu bāzē šādos reģistros:

9.1. pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmala pilsētas administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības finansētu izglītības iestādi;

9.2. otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc pirmās pakāpes reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.

10. Pirmās pakāpes reģistrā pieteikums tiek saglabāts gadījumos, kad bērns apmeklē izglītības iestādi, kas uzņem bērnus no pusotra gada vecuma, bet kā otra vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā izglītības iestāde pieteikumā ir norādīta izglītības iestāde, kas bērnu iestādē uzņem no trīs gadu vecuma.

11. Reģistrācijas pieteikumu vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var atsaukt rakstiski, nosūtot elektroniski e-pastu Izglītības pārvaldei uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv vai ierodoties Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks trīs dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu VIIS datubāzē.

12. Izglītības pārvalde nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

13. Izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši VIIS datu bāzē reģistrēto brīvo vietu skaitam, katru gadu no 1.jūnija līdz 15.augustam rakstiski informē bērna vecāku vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju no 1.septembra uzņemt bērnu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31.augustam, izdodot rīkojumu un veicot attiecīgās izmaiņas VIIS datu bāzē. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

14. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:

14.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

14.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

15. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz izglītības iestādē šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus, VIIS datu bāzē reģistrācijas pieteikums uz konkrēto izglītības iestādi tiek anulēts. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

16. Pēc reģistrācijas pieteikuma anulēšanas izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar noteikumu 13.punktu, ievērojot pieteikumu reģistrācijas secību.

17. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendējošā bērna vecāku vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

18. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, izņemot šo noteikumu 9.2.apakšpunktā reģistrētās personas, tiek izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:

18.1. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

18.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni);

18.3. bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

18.4. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja ir izziņa no darba vietas; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

18.5. bērni, kuru vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir izglītības iestādes darbinieks; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

18.6. bērni, kuri palikuši bez vecāka gādības.

18.7. Papilidnāts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

19. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis pirmsskolas izglītības pakalpojumu izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, Izglītības pārvaldei ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis no vietas pašvaldības izglītības iestādē atsakās, atbalsts privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē piešķirts netiek.

20. Pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.

IV. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes

21. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no šo noteikumu 22.punktā minētajiem gadījumiem.

22. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, ja:

22.1. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

22.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

22.3. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām un vecāks nereaģē uz izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

23. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

24. Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

26. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.15, 24.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 12.saistošajiem noteikumiem

PIETEIKUMA VEIDLAPA

bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

1. BĒRNS:

Vārds___________________________ uzvārds ______________________________________

personas kods:

 ---

Deklarētas dzīvesvietas adrese:

_________________________________________________________________LV_________

2. VECĀKS (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds___________________________ uzvārds ______________________________________

Tālrunis ________________________________ E-pasts_______________________________

3. Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde, mācību valoda:

PII ‘’__________________________________’’, / _________________________________ /

mācību valoda (latviešu / krievu)

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201____. ____. ______________ .

PII ‘’__________________________________’’, / _________________________________ /

mācību valoda (latviešu / krievu)

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201____. ____. ______________ .

4. Informācija, kuru vēlaties sniegt: _______________________________________________

____________________________________________________________________________

Pieteikuma iesniedzējs/a:___________________________________

(paraksts)

201___.gada ‘’_______’’ _____________________PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādē), un 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) aktualizētu bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (turpmāk – Iestādes) un kārtību, kādā bērnu uzņem un atskaita no Iestādes. Pašvaldība ikdienā saskaras ar problēmu, ka vecāki mērķtiecīgi reģistrē bērnu uz Iestādi, kurā ir vislielākā rinda, lai būtu iespēja apmeklēt privāto izglītības iestādi un saņemt pašvaldības atbalstu. Tas veicina nepamatotu rindas veidošanos un attiecīgi vairākās Pašvaldības izglītības iestādēs lielu brīvo vietu skaitu, kas negatīvi ietekmē Pašvaldības budžetu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu izpildi atbildīga Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā. S aistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības Iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas, jo ņemti vērā praksē radušies problēmjautājumi, piemēram: 1) vecāki reģistrācijas pieteikumā pašvaldības iestādes apmeklēšanas uzsākšanai norāda nākamās dienas datumu pēc reģistrācijas, un, ja nākamajā dienā nav saņemts piedāvājums, iesniedz iesniegumu pašvaldības atbalsta saņemšanai. Tas liedz iespēju pašvaldības iestādes vadītājam apstrādāt reģistrācijas pieteikumu un nosūtīt rakstisku vietas piedāvājumu; 2) vietas piedāvājumu izsūtīšanai un grupu komplektēšanai nepieciešams ilgāks periods, jo nereti vecāki no pašvaldības piedāvājuma atsakās vai neatsaucas, tad piedāvājums tiek sūtīts nākamajam pretendentam.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF