Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.09.2016. Stājas spēkā 01.10.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 24

protokols Nr. 10, 25. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.24

„Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atzīti par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Ir spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

Sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs “ izveidošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs maksas pakalpojumiem” atzīstami par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav bijušas nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF