Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.09.2016. Stājas spēkā 01.10.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 38.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 18.augustāNr. 22

protokols Nr. 10, 22. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos”

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.237 (5043)) grozījumu aizstājot 8.punktā vārdus “pašvaldības aģentūra “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”” ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs””.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.22

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos” 8.punktā noteiktu pienākumu no 2016.gada 1.oktobra veiks Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu” nolemts likvidēt pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un izveidot jaunu iestādi – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “ Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”, kura ir pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” saistību un funkciju pārņēmēja.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs sociālo pakalpojumu saņēmējiem jaunas tiesības vai neuzliks jaunus pienākumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF