Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.05.2016. Stājas spēkā 23.04.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 9

protokols Nr. 5, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 14.4.apakšpunktu;

2. Svītrot 14.10. apakšpunktu;

3. Svītrot 14.16. apakšpunktu;

4. Izteikt 17.1.10. apakšpunktu šāda redakcijā:

“17.1.10. pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisiju;”

5. Papildināt ar 17.1.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.1.23. konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisiju .”;

6. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

7. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDFPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1) Ar grozījumiem tiek papildināta pašvaldības lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma, izveidojot Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisiju , kuras kompetencē būs izskatīt līdzfinansējuma saņemšanai pieteiktos pasākumus, kuru mērķis saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 (protokols Nr.36, p.15) apstiprināto Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam, ir attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā, piesaistot apmeklētājus un sniegtu nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā.

2) Izstrādāts un apstiprināts jauns pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisijas nolikums, līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības nolikumā, precizējot komisijas nosaukumu.

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.51 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu” tika nolemts izbeigt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti”, vienotais reģistrācijas numurs 50003711841, darbību un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim uzsākt tās likvidāciju.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra valsts notāra 27.03.2015 lēmumu Nr.6-12/55769, tika izbeigta SIA "Jūrmalas televīzijas sabiedrība", vienotais reģistrācijas Nr.40003246423, darbība.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra valsts notāra 06.07.2015 lēmumu Nr.6-12/128216, tika izbeigta SIA "SPORTREHS", vienotais reģistrācijas Nr.40003557650, darbība.

Līdz ar to pašvaldības nolikumā tiek precizētas kapitālsabiedrības, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja:

- svītrojot likvidēto kapitālsabiedrību PSIA ,,Jūrmalas attīstības projekti”, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra 2016.gada 18.janvāra valsts notāra lēmumu Nr.6-12/6142 ir izslēgta no komercreģistra;

- svītrojot darbību izbeigušo privāto kapitālsabiedrību SIA ,,Jūrmalas televīzijas sabiedrība”, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2016.gada 23.februāra valsts notāra lēmumu Nr.6-12/31984 ir izslēgta no komercreģistra;

- svītrojot darbību izbeigušo privāto kapitālsabiedrību SIA ,,SPORTREHS”, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2015.gada 20.oktobra valsts notāra lēmumu Nr.6-12/191414 ir izslēgta no komercreģistra.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF