Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2016.gada 19.maija 12.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 25.februārīNr. 4

protokols Nr. 2, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

„6. Nodokli, kas aprēķināts atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai, maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums”.

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

„7. Šo saistošo noteikumu 5.punktā noteikto nodokļa likmi būvei piemēro līdz tā mēneša beigām, kad stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums”.

3. Papildināt ar 7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1 Nodokļa maksāšanas paziņojumu un lēmumu par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu vai tā atcelšanu sūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.39
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā ”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu 6., 7.punktu un papildināt ar 7.1 apakšpunktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu 6. un 7.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, ņemot vērā Augstākās tiesas prakses izmaiņas (lieta Nr.A420543212; SKA-576/2015), ar ko atzīts, ka lēmumu par ēkas klasificēšanu var uzskatīt par starplēmumu (nevis administratīvu aktu) šajā procesā, jo ar to netiek sasniegts mērķis, kura dēļ attiecīgais nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas process ir uzsākts, proti, konkrētā būve netiek aplikta ar paaugstinātu nodokļa likmi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav nosakāma ietekme uz pašvaldības budžetu, jo nav zināmi objekti, par kuriem tiks pieņemts lēmums par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un tai piekritīgās zemes platības noteikšanu.

Iespējams pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināsies.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa izpilda saistošo noteikumu 6., 7., un 7.1 punktā noteikto.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu punkta redakcija tiek precizēta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF