Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.03.2016. Stājas spēkā 15.03.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 3

protokols Nr. 2, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 25. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu
īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var
uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2013., LV, 7 (5066), 2014., LV, 254 (5314), 7 (5066), 2016., LV, 9 (5581) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

„17. Samaksājot 8.2.2., 8.3.2. apakšpunktā noteikto NODEVU par 6.punktā noteikto periodu bez IV.nodaļā noteiktajiem NODEVAS samaksas atvieglojumiem tiek izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”, arī gadījumā, ja piemērots 9.punktā noteiktais samazinājums”.

2. Svītrot 30.3 punktā vārdus un skaitļus „3.pielikumā (Veidlapa Nr.3)”.

3. Svītrot 3.pielikumu (Veidlapa Nr.3).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā 17. punktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Tā kā šobrīd Jūrmalā nav ieviesta iebraukšanas nodevas samaksas un kontroles sistēmu, ar kuru bija paredzēts transportlīdzekļa valsts numuru zīmju atpazīšanas iespēja, lai nākotnē sniegtu fiziskām un juridiskām personām ērtāku nodevas noformēšanas pakalpojumu, iebraukšanas atļaujai ar norādi „uzrādītājam” tiek mainīta atļaujas izsniegšanas kārtība.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Transporta un komunālo lietu komitejā.

Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām, jo saistošo noteikumus regulējums privātpersonām ir labvēlīgs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF