Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 2

protokols Nr. 5, 24. punkts

Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta
pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada
11.jūnija nolikuma Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
nolikums” 38.6.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pretendentu pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas, kā arī iestājpārbaudījumu prasību un norises kārtību audzēkņu (turpmāk – izglītojamie) uzņemšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Uzņemšana izglītības iestādē notiek sagatavošanas klasē un licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās , ar kurām var iepazīties izglītības iestādes administrācijā vai mājas lapā www.jurmala.lv . Katrs no pretendentiem v ar pieteikties ne vairāk kā uz divām izglītības programmām , iesniedzot iesniegumus prioritārā secībā.

3. Izglītojamo uzņemšanai sagatavošanas klasē un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās tiek noteikti iestājpārbaudījumi. Pretendents var tikt uzņemts ne vairāk kā vienā izglītības programmā.

4. Sagatavošanas klasē drīkst uzņemt izglītojamos, kas nav jaunāki par 5 gadiem. Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu izvēlētajā profesionālās ievirzes izglītības programmas 1.klasē.

5. Profesionālās ievirzes izglītības programmās pamatizglītības pakāpē drīkst uzņemt izglītojamos, kas paralēli mācās vai mācīsies vispārējās pamatizglītības programmā.

6. Interešu izglītības programmās izglītojamos uzņem pēc viņu interesēm un vēlmēm iesniegumu iesniegšanas kārtībā, iestādei pieejamo darbaspēka, finanšu un infrastruktūras resursu ietvaros.

II. Dokumentu iesniegšanas kārtība

7. Izglītojamā uzņemšana notiek, pamatojoties uz izglītības iestādes direktoram adresētu noteiktas formas iesniegumu (pielikumā). Iesniegumu paraksta nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais.

8. Iesniegumus par uzņemšanu izglītības iestādē pieņem un reģistrē izglītības iestādes sekretārs izglītības iestādes lietvedībā no katra gada 20.maija līdz 31.maijam darba dienās no plkst. 10.00 - 18.00.

9. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. dzimšanas apliecības kopiju;

9.2. fotogrāfiju (3x4cm);

9.3. ārsta izziņu 027/u par izglītojamā veselības stāvokli ar slēdzienu, ka izglītojamais vienlaicīgi var mācīties vairākās izglītības iestādēs;

9.4. iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir) dokumenta kopiju.

10. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un iesniedz izglītības iestādē, nosūtot uz izglītības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi.

11. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē Pretendentu reģistrācijas žurnālā iesniegumu iesniegšanas kārtībā.

12. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti glabājas izglītojamā personas lietā. Neuzņemtajiem izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības iesniegtos dokumentus, izņemot iesniegumu, saņemt atpakaļ.

III. Iestājpārbaudījumi, to prasības un vērtēšanas kritēriji

13. Iestājpārbaudījumu gaitā tiek vērtētas pretendentu muzikālās dotības (parametri) – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa un ritma izjūta:

13.1. muzikālās dzirdes pārbaudē jānodzied viena dziesma ar vārdiem un ar balsi jāatkārto pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas;

13.2. ritma izjūtas pārbaudē plaukšķinot jāatkārto pedagoga atskaņotās frāzes ritms.

13.3. muzikālās atmiņas pārbaudē ar balsi jāatkārto pedagoga atskaņotās melodijas.

14. Pretendentu sniegumu katrā no parametriem vērtē 10 ballu skalā, kurā 1 – 3 ir nepietiekams vērtējums, bet 4 – 10 ir pietiekams vērtējums.

15. Tiek ņemts vērā arī pretendenta ieteicamais vecums izglītības programmas uzsākšanai un vispārējās fizioloģiskās attīstības atbilstība izvēlētā mūzikas instrumenta spēles specifikai.

16. Izglītības programmas uzsākšanas ieteicamo vecumu nosaka plānotais programmas beigšanas gads līdztekus pretendenta plānotajām mācībām vispārējās pamatizglītības programmas 8./9.klasē:

16.1. mācības profesionālās ievirzes 6-gadīgajās programmās (pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, daudzstīgu instrumentu un akordeona spēlē) ieteicams sākt paralēli mācībām vispārizglītojošās skolas 1.-4.klasē;

16.2. mācības profesionālās ievirzes 8-gadīgajās programmās (klavierspēlē, stīgu lociņinstrumentu spēlē un kora klasē) ieteicams sākt paralēli mācībām vispārizglītojošās skolas 1.-2.klasē;

17. Iestājpārbaudījumos uz nākamo klasi tiek vērtētas pretendenta zināšanas un prasmes specialitātē un solfedžo saskaņā ar atbilstošās klases prasībām. Pretendenta vērtējums ir pietiekams, ja tas nav zemāks par 6 ballēm katrā no minētajiem mācību priekšmetiem.

IV. Izglītojamo atlase

18. Uzņemšana izglītības iestādē notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumos gūto rezultātu (punktu) novērtējumu.

19. Izglītības iestādē tiek uzņemti izglītojamie, kuri iestājpārbaudījumos izvēlētajā programmā katrā no parametriem vai mācību priekšmetiem ieguvuši pietiekamu vērtējumu un kopsummā augstākās vidējās balles .

20. Profesionālās ievirzes izglītības programmas 1.klasē drīkst uzņemt izglītojamos ar vai bez priekšzināšanām mūzikā.

21. Pretendentus, kas neiztur konkursu uz profesionālās ievirzes izglītības programmas 1.klasi, konkursa kārtībā drīkst uzņemt kandidātu klasē, kurā mācās pēc 1.klases programmas.

22. Kandidātu uzņemšana 1.klasē, ņemot vērā pretendenta pirmreizējā iestājpārbaudījuma rezultātus, konkursa kārtībā notiek mācību gada laikā, atbrīvojoties vietām attiecīgajā izglītības programmā.

23. Ja vietas izglītības programmā mācību gada laikā neatbrīvojas, tad uz nākamā mācību gada sākumu kandidāti tiek uzņemti 2.klasē.

24. Izglītojamā atbilstošās klases noteikšana ir Uzņemšanas komisijas kompetencē.

25. Uzņemšanas komisijai ir tiesības ieteikt izglītības programmas maiņu pretendentiem, kuri neiztur konkursu uz izvēlēto izglītības programmu.

V. Uzņemšanas komisija

26. Izglītojamo iestājpārbaudījumu norisi vada izglītības iestādes direktora izveidota un apstiprināta Uzņemšanas komisija ne mazāk kā 3 (trīs) pedagoģisko darbinieku sastāvā.

27. Ja Uzņemšanas komisijas loceklis iestājpārbaudījumu vērtēšanas procesā konstatē, ka tas atrodas interešu konflikta situācijā, viņš nekavējoties par to informē izglītības iestādes direktoru un Uzņemšanas komisijas vadītāju un darbu Uzņemšanas komisijā pārtrauc. Izglītības iestādes direktors nozīmē Uzņemšanas komisijas sastāvā citu personu un apstiprina attiecīgas izmaiņas Uzņemšanas komisijas sastāvā.

28. Uzņemšanas komisija savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un nodrošina izglītojamo personu datu aizsardzību. Uzņemšanai pieteikto izglītojamo personu dati un papildus informācija, kas ietverta iesniegtajos dokumentos, netiek izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

VI. Uzņemšanas norise un rezultātu paziņošana

29. Pirms iestājpārbaudījumiem izglītības iestāde organizē bezmaksas konsultācijas. Informācija par konsultācijām un iestājpārbaudījumu nosacījumiem tiek publicēta mājas lapā www.jurmala.lv vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem.

30. Konsultācijās gūtie novērojumi nedrīkst ietekmēt iestājpārbaudījumu rezultātus. Konsultāciju forma un satura prasības ir līdzvērtīgas iestājpārbaudījumiem, bet ne identiskas.

31. Iestājpārbaudījumi notiek laika posmā no 1.jūnija līdz 20.jūnijam. Iestājpārbaudījumus var organizēt arī sestdienās.

32. Iestājpārbaudījumu rezultāti un Uzņemšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi Uzņemšanas komisijas locekļi. Uzņemšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

33. Uzņemšanas komisija lēmumu par izglītojamo uzņemšanu izglītības iestādē pieņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises pēdējās dienas.

34. Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādē notiek ar tās direktora izdotu rīkojumu, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu.

35. Noteikumu 34.punktā minēto rīkojumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

36. Uzņemšanas rezultāti, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības, tiek paziņoti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises pēdējās dienas, rezultātus publicējot mājas lapā www.jurmala.lv un izvietojot pie izglītības iestādes informācijas stenda.

37. Gadījumos, kad nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais rakstiski atsakās uzsākt mācības izglītības iestādē vai līdz mācību gada sākumam neierodas noslēgt līgumu par izglītības programmas apguvi, izglītības iestādē tiek uzņemts nākamais izglītojamais ar augstāko vidējo balli attiecīgajā izglītības programmā.

38. Mācību gads izglītības iestādē sākas septembra pirmajā darba dienā. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 (desmit) darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes.

39. Izglītības iestāde ir tiesīga noteikt papildus uzņemšanu jebkurā klasē.

VII. Noslēguma jautājums

40. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija lēmums Nr.436 “Par audzēkņu uzņemšanas noteikumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF