Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 555

protokols Nr. 15, 102. punkts

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā,
nomas līgumā ar VAS “Tiesu namu aģentūra”

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 3806, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 007 3806) un pamatceltnes (kadastra apzīmējums 1300 007 3806 001) nostiprinātas Valsts akciju sabiedrībai “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003334410, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.640.

2009.gada 11.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Valsts zemes dienestu (reģistrācijas Nr.LV90000686910) noslēgts nomas līgums par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, kas reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/105 (turpmāk – Līgums).

Līgumā ir veikti vairāki grozījumi:

1. 2009.gada 18.jūnija vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/105,

2. 2009.gada 30.oktobra vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/827,

3. 2010.gada 27.decembra vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2011.gada 6.janvārī ar Nr.1.1-16.3/14,

4. 2013.gada 14.februāra trīspusēja vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/186, par 2009.gada 11.februāra nomas līguma pārjaunojumu ar valsts akciju sabiedrību “Tiesu nama aģentūra” (turpmāk – Aģentūra),

5. 2013.gada 30.aprīļa vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2013.gada 28.maijā ar Nr.1.1-16.3/581,

6. 2013.gada 23.maija vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2013.gada 3.jūnijā ar Nr.1.1-16.3/606,

7. 2015.gada 28.augusta vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.2-16.3/1352.

Saskaņā ar Līguma 2.1. punktu Dome ēkā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, šobrīd nomā šādas telpas:

- 1. stāva telpas – Nr.1, 2, 3 (telpas apvienotas 38 m2+4 m2+27,9 m2), Nr.27 (0,5 m2), Nr. 28 (7,6 m2), Nr.40 (0,4 m2), Nr.41 (0,4 m2), Nr.42 (0,4 m2), Nr.43 (0,3 m2), Nr.44 (21,9 m2) – ar kopējo platību 101,4 m2;

- 2.stāva telpas – Nr.1 (77,7 m2), Nr.2 (26,5 m2), Nr.5 (18,9 m2), Nr.6 (19,7 m2), Nr.7 (4,3 m2), Nr.8 (3 m2), Nr.9 (5,9 m2), Nr.10 (1,5 m2), Nr.28 (0,4 m2), Nr.29 (0,4 m2), Nr.30 (10,8 m2), Nr.32 (0,4 m2), Nr.33 (0,4 m2), Nr.34(10,9 m2), Nr.35 0,4 m2), Nr.36 (0,4 m2), Nr.37 (11,2 m2), Nr.38 (11,9 m2), Nr.39 (23,6 m2) – ar kopējo platību 228,3 m2;

- 3.stāva telpas – Nr.2 (3,5m2), Nr.3 (23,2 m2), Nr.6 (0,4 m2), Nr.7 (10,2 m2), Nr.8 (0,4 m2), Nr.9 (9,1 m2), Nr.10 (11,7 m2), Nr.11 (21,7 m2), Nr.12 (0,4 m2), Nr.13 (0,4 m2), Nr.14 (0,4 m2), Nr.15 (0,4 m2), Nr.17 (13,3 m2), Nr.23 (12 m2), Nr.24 (12,3 m2), Nr.27 (11,9 m2), Nr.28 (12,3 m2), Nr.29 (13,5 m2), Nr.31 (23,7 m2), Nr.32 (23,2 m2), Nr.33 (11,2 m2), Nr.34 (11,9 m2), Nr.35 (11,9 m2) – ar kopējo platību 239 m2.

Nomāto telpu kopējā platība 568,7 m2. Papildus Domes lietošanā ir nodotas septiņas autostāvvietas ēkas pagalmā. Telpu nomas maksa šobrīd noteikta 5,29 EUR/m2 papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Telpu nomas maksā iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem, kurus Dome saņem ar Aģentūras starpniecību pēc pakalpojumu sniedzēju tarifiem proporcionāli aizņemtajai telpu platībai ēkā. Līgums ir spēkā līdz 2027.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar Līguma 5.2.13. punktu telpu mēneša nomas maksā ietilpst maksa par telpu uzkopšanu.

Dome 2016.gada 15.septembrī saņēma Aģentūras iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-28/10474) ar priekšlikumu veikt grozījumus Līgumā, paredzot, ka Aģentūra pārtrauc Domei nomāto darba telpu uzkopšanu, turpinot koplietošanas telpu uzkopšanu un attiecīgi samazinot telpu mēneša nomas maksu.

Dome 2016.gada 30.septembrī (pasta zīmogs) saņēma no Aģentūras puses parakstītu vienošanās projektu pie Līguma, kas paredz grozīt Līguma 5.2.13. punktu, nosakot, ka telpu mēneša nomas maksā ietilpst maksa par koplietošanas telpu uzkopšanu, kā arī grozīt Līguma 5.1.punktu nosakot ikmēneša telpu nomas maksu 4,49 EUR/m2 līdzšinējo 5,29 EUR/m2 vietā (pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildu). Saskaņā ar šiem grozījumiem nomāto darba telpu uzkopšana no 2016.gada 1.novembra jānodrošina Domei.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 24.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 21.4.apakšpunktu, 74.punktu, Līguma 6.1.punktu un ņemot vērā 2016.gada 19.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” sagatavotajai un parakstītajai Vienošanās Nr.7 (reģ.Nr.04-15/320) pie 2009.gada 11.februāra nomas līguma Nr.09-LR/4-09 par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, redakcijai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF