Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 554

protokols Nr. 15, 101. punkts

Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes
nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, 1/16 domājamo daļu 32 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0807 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501524. Minētā administratīvā ēka atrodas uz Vārds Uzvārds piederošā Zemesgabala.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.188 “Par zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Zemesgabala īpašnieci Vārds Uzvārds 2016.gada 1.jūnijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/748 (turpmāk – Līgums) par Zemesgabala beztermiņa nomu administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

Dome 2016.gada 19.septembrī ir saņēmusi Zemesgabala daļas īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-39/4092-M) ar lūgumu precizēt iznomājamā zemesgabala domājamo daļu. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 7.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, 5/16 domājamo daļu 160 m2 platībā nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143164 pamatojoties uz radinieka Vārds Uzvārds 2011.gada 1.decembra Dāvinājuma līguma pamata.

Ņemot vērā to, ka dalītā īpašuma gadījumā ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības (Zemesgabala īpašniece ir Vārds Uzvārds, bet administratīvās ēkas īpašniece ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība), tad saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748 šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā ar kopējo platību 512 m2 un kadastra Nr. 1300 020 0807 3/8 domājamo daļu 192 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai un apsaimniekošanai.”

1.2. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. OBJEKTA īpašuma tiesības nostiprinātas IZNOMĀTĀJAM ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija un 2015.gada 7.janvāra lēmumu, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.”

1.3. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemes kadastrālās vērtības gadā. 2015.gada 1.janvārī un 2016.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 8652,00 EUR, zemesgabala daļas 192 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 3244,50 EUR.”

1.4. Izteikt Līguma 3.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA 1/16 domājamās daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2015.gada 1.janvāra un par OBJEKTA 5/16 domājamo daļu faktisko lietošanu tiek veikti no 2015.gada 7.janvāra, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.554

(protokols Nr.15, 101.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – NOMNIEKS), tās priekšsēdētāja ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 1.jūnijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/748 (turpmāk – Līgums) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.____ “Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748” (lēmuma noraksts pielikumā), vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā ar kopējo platību 512 m2 un kadastra Nr. 1300 020 0807 3/8 domājamo daļu 192 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai un apsaimniekošanai.”

2. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. OBJEKTA īpašuma tiesības nostiprinātas IZNOMĀTĀJAM ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija un 2015.gada 7.janvāra lēmumu, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.”

3. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemes kadastrālās vērtības gadā. 2015.gada 1.janvārī un 2016.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 8652,00 EUR, zemesgabala daļas 192 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 3244,50 EUR.”

4. Izteikt Līguma 3.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA 1/16 domājamās daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2015.gada 1.janvāra un par OBJEKTA 5/16 domājamo daļu faktisko lietošanu tiek veikti no 2015.gada 7.janvāra, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.”

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

6. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz __ (_______) lapām, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.____ “Par grozījumiem 2016.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/748” noraksts, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

IZNOMĀTĀJS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF