Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 547

protokols Nr. 15, 94. punkts

Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā,
nodošanu pašvaldības īpašumā

Izskatot Jūrmalas pilsētas muzeja (turpmāk – Muzeja) 2016.gada 8.marta vēstuli par Muzeja turpmāko attīstību un pakalpojumu pieejamību atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām un interesēm, ar lūgumu pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Lienes ielā 15, Jūrmalā, un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2016.gada 11.maija vēstuli Nr.3-3/7990 ar konceptuālu atbalstu par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā nodošanu pašvaldības īpašumā un 2016.gada 29.augusta elektroniski iesūtīto vienošanās projektu par izdevumu atlīdzināšanu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” par apliecinājuma kartes izstrādi un ēku statusa maiņu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums Lienes ielā 15, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 4107, sastāv no:

zemesgabala ar kopējo platību 797 m2, uz ko īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7053 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā uz 533/797 domājamām daļām un Vārds Uzvārds uz 264/797 domājamām daļām;

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 4107 001 un 1300 009 4107 002, uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7053 Latvijas valstij Finanšu ministrijai;

ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4107 003, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7073 Vārds Uzvārds.

Muzejs atrodas uz zemes vienības Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4106, kas robežojas ar zemes vienību Lienes ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4107. Uz zemes vienības Lienes ielā 15, Jūrmalā, atrodas inženierkomunikācijas (kanalizācijas akas sistēma), kas saistīta ar muzeja kanalizācijas sistēmu. Zemes iegruvuma dēļ aka nefunkcionē, radot neērtības muzejam. Telpu trūkuma dēļ ir liegta pieejamība muzeja bibliotēkai un par trešdaļu samazināta 1.stāva izstāžu zāles platība, jo muzejam nav palīgtelpu izstāžu un pasākumu inventāra uzglabāšanai. Arī muzeju kolekcijas, glabājas muzeja krātuvēs, jo trūkst telpu to eksponēšanai.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas muzejam ir nepieciešams attīstīt muzeja infrastruktūru, iegūstot papildus teritoriju un telpas muzeja kolekciju eksponēšanai, un inženierkomunikāciju (kanalizācijas akas sistēmas) sakārtošanai, Dome 2016.gada 7.aprīlī lūdza VNĪ izvērtēt iespēju nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Lienes ielā 15, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra numurs 1300 009 4107) 533/797 domājamām daļām un ēkām ar būves kadastra apzīmējumiem 1300 009 4107 001, 1300 009 4107 002 (turpmāk – Nekustamais īpašums), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta piektajam punktam – rūpēties par kultūras attīstību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

VNĪ 2016.gada 11.maijā sniedza atbildi, ka konceptuāli atbalsta Nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, vienlaicīgi lūdzot Domi kompensēt VNĪ izmaksas 3200,- EUR apmērā (bez PVN), kas radušās Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā, uzsākot Nekustamā īpašuma sastāvā esošo būvju statusa maiņu un izdevumus par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmajā daļā nepārprotami norādīts, ka nekustamais īpašums tiek nodots pašvaldības funkciju veikšanai bez atlīdzības. Savukārt, nostiprinot pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā norādīto funkciju veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta piekto punktu un 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” un Finanšu ministriju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 009 4107) zemesgabala ar kopējo platību 797 m2, 533/797 domājamās daļas un ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 4107 001, 1300 009 4107 002, nodošanu bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai iegūtu papildus teritoriju un telpas Jūrmalas pilsētas muzeja kolekciju eksponēšanai, kā arī lai veiktu inženierkomunikāciju tīklu sakārtošanu, tādā veidā sniedzot pakalpojumu pieejamību atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām un interesēm, vienlaikus nosakot pašvaldības īpašuma tiesību aprobežojumus un noteiktā kārtībā virzīt to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.

2. Pēc lēmuma 1.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai uzsākt Jūrmalas pilsētas muzeja paplašināšanas projekta izstādi, un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu Jūrmalas pilsētas investīciju plānā un 2017.gada budžetā saistībā ar Jūrmalas pilsētas muzeja paplašināšanu un labiekārtošanu;

2.2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā un īpašuma tiesību un attiecīgās atzīmes par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF