Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 546

protokols Nr. 15, 93. punkts

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 5,
Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabals Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5507, 1313 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals), kas 1999.gada 14.jūnijā reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4938.

Uz Zemesgabala daļēji atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Kuldīgas iela 7, Jūrmala. Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.525 “Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai”, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā (turpmāk arī – privatizētais objekts), ir nodota privatizācijai un visi dzīvojamā mājā esošie 33 dzīvokļu īpašumi ir privatizēti.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4938 bija ierakstīta apgrūtinājuma atzīme, kas noteica, ka Zemesgabala daļa izmantojama piekļūšanai pie šķūnīšiem, kas atrodas zemesgabalā Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā.

Ņemot vērā, ka šķūnīši (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.2 un 3) Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes 2001.gada 16.oktobra izziņai Nr.11-1468 ir nojaukti, Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2016.gada 22.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.21 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 6.novembra lēmumā Nr.2062 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Kuldīgas ielā 5””, pamatojoties uz kuru 2016.gada 15.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4938 ir dzēsta iepriekš minētā apgrūtinājuma atzīme.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 25.jūlijā ir saņemts un reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/3317-S dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieku kolektīvais iesniegums ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības Zemesgabalu, atbilstoši katra dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamai daļai.

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa noteic kārtību, kādā pašvaldības dome pieņem lēmumu par privatizācijai nododamu pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu.

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmajai daļai, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes lēmumu privatizācijai nododams pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals, cita starpā ievērojot šādu kārtību:

1) zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības;

2) privatizācijas komisija pieņem lēmumu slēgt ar privatizētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai;

3) privatizācijas komisija nosūta katram privatizētā objekta īpašniekam uzaicinājumu privatizēt zemes gabalu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Zemesgabala apsaimniekošanu un īpašuma tiesību sakārtošanu, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, ievērojot, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.525 “Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai”, dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā, ir nodota privatizācijai un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai zemesgabalu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5507, 1313 m2 platībā, uz kura daļēji atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai :

2.1. viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas pieņemt lēmumu slēgt ar privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā dzīvokļu īpašniekiem vienošanos par Zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai;

2.2. nosūtīt katram privatizētā objekta īpašniekam uzaicinājumu privatizēt Zemesgabalu.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF