Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 545

protokols Nr. 15, 92. punkts

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otrās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.86 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, nekustamo īpašumu, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 0901, kopējā platība 2860 m2;

- viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001, kopēja platība 42,5 m2;

- šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003, kopējā platība 20,9 m2;

- pagraba, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004, kopējā platība 9,6 m2;

- nojumes, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006, kopējā platība 16,9 m2

(turpmāk – nekustamais īpašums), nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcena) - 33 000 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Ar Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.291 “Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” nolemts atsavināt nekustamo īpašumu pārdodot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 26 400 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 22.jūlijam reģistrējās un uz nekustamā īpašuma izsoli 2016.gada 27.jūlijā plkst.15.30 ieradās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds , personas kods. Izsoles noteikumu 2.2.apakšpunkts nosaka, ka ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds , personas kods, atteicās nosolīt vienu soli, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 7.1.3.apakšpunktu izsole uzskatāma par nenotikušu (Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.jūlija protokols Nr.8.2-58/15).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc nesekmīgas otrās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 27.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/18) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 40 procentiem, nosakot trešās i zsoles sākumcenu 19 800 EUR apmērā, izsoles soli – 1386 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.86 „Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu”, 7.1.3.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/18) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 19 800 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā;

2.2. trešās izsoles soli 1386 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā;

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 1980 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro) apmērā.

3. Organizēt nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.86 „Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF