Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 544

protokols Nr. 15, 91. punkts

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, ar kopējo platību 2819 m2 (turpmāk – zemesgabals), pārdodot izsolē, un apstiprināja nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 170 000 EUR , kā arī zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Izsoles noteikumos noteikts, ka zemesgabala atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 12 mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 19.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2016.gada 24.augustā plkst.15.00 paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 27.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/18) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot otrās izsoles sākumcenu 136 000 EUR apmērā, izsoles soli – 6800 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/18) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 136 000 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli 6800 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā;

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 13600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro) apmērā.

3. Organizēt zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF