Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 20.jūnija 309.lēmumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 541

protokols Nr. 15, 88. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3,
Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamā daļa (turpmāk – zemesgabala 1/20 domājamā daļa). Zemesgabala kopējā platība ir 3323 m2. Īpašuma tiesības pašvaldībai uz zemesgabala 1/20 domājamo daļu 2015.gada 13.maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1994.gada 14.jūlija lēmumu Nr.102 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3” un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 1995.gada 9.marta lēmumu Nr.216 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumā Nr.102” izveidots nekustamais īpašums Iecavas iela 3, Jūrmalā, un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabala daļu 3147 m2 platībā (19/20 domājamām daļām) likumīgajām mantiniecēm.

Likumīgās mantinieces nav veikušas nepieciešamās darbības Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā, lai izpirktu zemesgabala 1/20 domājamo daļu. Likumīgās mantinieces sev piederošās nekustamā īpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, zemesgabala 19/20 domājamās daļas un uz zemesgabala esošās ēkas ir pārdevušas.

Uz jautājuma izskatīšanas dienu, saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, reģistrētas :

- Vārds Uzvārds 21/80 domājamā daļa no zemes un apbūves:

- Vārds Uzvārds 18/80 domājamās daļas no zemes un apbūves;

- Vārds Uzvārds 18/80 domājamās daļas no zemes un apbūves;

- Vārds Uzvārds 19/80 domājām daļām no zemes un 23/80 domājamās daļas no apbūves;

- Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 1/20 domājamā daļa no zemesgabala.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Saskaņā ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS16).

2016.gada 6.septembrī Domē saņemts Vārds Uzvārds, dzim. datumā, vietā, zemesgabala 1/20 domājamās daļas atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/3901-K).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 4.punktu Vārds Uzvārds ir tiesīga ierosināt zemesgabala 1/20 domājamās daļas atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka, samērīgi savai ēkas (būves) daļai.

Īpašuma reformas ietvaros bija pieļautas atkāpes no Civillikuma normām. Taču šobrīd, kad īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, būtu nepamatoti turpināt pieļaut atkāpes, kas nozīmē, ka šobrīd ir nepamatoti zemesgabala neizpirkto daļu sadalīt citādi kā sadalītas domājamās daļas uz ēkām (būvēm), tātad nodibināt tādas tiesiskās attiecības uz zemesgabalu, kas atšķirsies no tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz ēkām.

Vērtējot zemesgabala domājamo daļu atsavināšanu, ir nepieciešams novērst īpašuma reformas laikā izveidojušos atkāpi no Civillikuma normām, jo konkrētajos apstākļos pirkuma līgumu nevarēs slēgt pretēji Civillikuma normām. Tas pat attiecas uz nostiprinājuma lūgumu, kas būs iesniedzams zemesgrāmatā.

Savukārt, ja bijušie īpašnieki (mantinieki) neizpirka papildus platību (1/20 domājamās daļas no zemesgabala) un atsavināja sava īpašuma domājamās daļas, kas bija ierakstītas zemesgrāmatā, tas nenozīmē, ka šobrīd tiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuriem zemesgabala domājamās daļas atbilst ēku domājamajām daļām, piekristu tiesības iegādāties katram papildus zemesgabala daļu (daļu no domājamām daļām), tādējādi izjaucot kopīpašnieku īpašuma tiesības uz vienotu nekustamā īpašuma domājamo daļu.

Ievērojot iepriekš minētās tiesību normas kopsakarā ar lietas faktiskajiem apstākļiem, atzīstams, ka tajās ietverts Vārds Uzvārds tiesību aizsardzības mehānisms. Tāpēc būtu pamatoti, ka Vārds Uzvārds iegūtu savā īpašumā 1/20 domājamo daļu no zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kas šobrīd tika ierakstītas uz pašvaldības vārda, kā rezultātā arī viņas īpašumā esošās ēku (būvju) domājamās daļas atbildīs zemesgabala domājamajām daļām. Tādējādi tiks sakārtotas vienotā nekustamā īpašumā visiem kopīpašniekiem piederošās domājamās daļas. Zemesgabala 1/20 domājamā daļa nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pārējie zemesgabala kopīpašnieki piekrīt, ka zemesgabala 1/20 domājamo daļu atsavina Vārds Uzvārds.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem zemesgabala kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī ir noteikta 158 860 EUR apmērā. (1/20 d.d. - 7943 EUR). Saskaņā ar Domes Centralizētās grāmatvedības datiem zemesgabala 1/20 domājamās daļas atlikusī bilances vērtība uz 2016.gada 14.septembri noteikta – 7943 EUR apmērā. Šobrīd Domei nav izdevumi, kas saistīti ar zemesgabala 1/20 domājamās daļas apsaimniekošanu.

Zemesgabala 1/20 domājamās daļas tirgus vērtība saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” atzinumu 2016.gada 1.martā noteikta 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Atsavināšanas likuma 44.1panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta otrajā daļā noteikto publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz attiecīgo personu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;

2) samaksāt visu pirkuma maksu vai — nomaksas pirkuma līguma gadījumā — avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

Tā kā atsavināta tiek tikai zemesgabala 1/20 domājamā daļa, ir lietderīgi noteikt nomaksas termiņu – viens gads.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 27.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/18) izskatīja jautājumu par zemesgabala 1/20 domājamās daļas atsavināšanu un nolēma pārdot par brīvu cenu, nosakot nosacīto cenu 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/18) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu.

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamās daļas nosacīto cenu 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai nosūtīt viena mēneša laikā Vārds Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (saskaņā ar 1.pielikumu) ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt visu pirkuma maksas samaksu vai nomaksas pirkuma līguma gadījumā - avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

4. Noslēgt apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 2. vai 3.pielikumā pievienoto pirkuma līguma paraugu, ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu vai avansu lēmuma 3.punktā noteiktajā apmērā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.541

(protokols Nr.15, 88.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 012 1202,

1/20 domājamās daļas

 (turpmāk – Objekts)

 

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Iecavas iela 3 , Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 012 1202

1.3.

Objekta sastāvs

1/20 domājamā daļa no zemesgabala ar kopējo platību 3323 m2  

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala atrodas dzīvojamās ēkas un palīgēkas, kas pieder vairākiem īpašniekiem.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ________ lēmums Nr.___

“Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Vārds Uzvārds , dzim. datumā, vietā

2.2.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi,

maksāšanas līdzekļi un samaksas termiņi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā

šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktā minētie nosacījumi

3.4.

Objekta pirkuma maksa

11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro)

Objekta pirkuma uz nomaksu gadījumā

šā Paziņojuma 3.5. - 3.6.apakšpunktā minētie nosacījumi

3.5.

Objekta nodrošinājums (10% apmērā)

1 100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro)

3.6.

Atlikusī Objekta pirkuma maksas daļa

(samaksas termiņš 1 (viena) gada laikā)

9 900 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro)

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu pircējs par atlikto maksājumu maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2016.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgās personas (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums Nr.1) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu, kā arī Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā četru mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome gatavo pirkuma līgumu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma pielikumā Nr.1 minēto Apliecinājumu un Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. nav neizpildītu saistību pret Domi;

4.5.3. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta īpašuma tiesību iegūšanas brīdim Persona maksā visus maksājumus par Objektu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona 4.8.apakšpunktā noteiktajā termiņā nevar parakstīt Objekta pirkuma līgumu un rakstiski lūdz šī termiņa pagarināšanu, norādot attaisnojošus kavējuma iemeslus, Dome ar lēmumu var pagarināt termiņu Objekta pirkuma līguma parakstīšanai.

4.10. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpj Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, ar Personu netiek slēgts Objekta pirkuma līgums un Personai netiek atmaksāts Objekta nodrošinājums, kas samaksāts saskaņā ar Paziņojuma 3.5.apakšpunktu.

4.11. Ja Persona četru mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tai ir jānoslēdz zemes nomas līgums par Objekta lietošanu, nosakot pienākumu maksāt zemes nomas maksu no Objekta īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar pirkuma maksas samaksu pilnā apmērā. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas pārvaldīšanu proporcionāli viņa īpašumā esošās kopīpašuma domājamās daļas lielumam.

5.3. Pircējs apņemas ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas iesaistīties zemesgabala Iecavas ielā 3 , Jūrmalā, kopīpašuma pārvaldīšanā, vienojoties ar pārējiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

6.Pielikumi

6.1. Pielikums Nr.1 – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. Pielikums Nr.2 – Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.


PIELIKUMS Nr. 1

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,___________________________________________________________________ apliecinu,

(vārds un uzvārds)

ka vēlos pirkt apbūvētu zemesgabalu vai tā domājamo daļu (vajadzīgo pasvītrot):

__________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

__________________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Vēlos norēķināties par īpašumu ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu (vajadzīgo pasvītrot).

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Pase: _________ Nr._______________, izdota ______.gada ___.____________________

_________________________________________________________________________

(institūcija, kas izdevusi pasi/ pases derīguma termiņš)

Deklarētā adrese:________________________________________________________________

Faktiskā adrese:_________________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:_________________________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei kā sistēmas pārzinim un personas datu operatoram apstrādāt manus personas datus, t.sk. sensitīvos datus un personas identifikācijas kodus, ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


PIELIKUMS Nr. 2

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Personas pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

2. Pilnvara, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojumā norādītā nodrošinājuma samaksu (3.4.apakšpunktā - Objekta tūlītējas samaksas pirkuma gadījumā);

(3.5.apakšpunktā - Objekta pirkuma nomaksas gadījumā).

Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

1. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt oriģināliem, izņemot tos, kas minēti šī 2.pielikuma 1.punktā;

2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar likumiem, statūtiem, līgumiem un citiem tiesību aktiem;

3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.541

(protokols Nr.15, 88.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja _________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu, likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamās daļas, kopējā zemesgabala platība ir 3323 m2 (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu” apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un uzdots noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu – Vārds Uzvārds, dzim. datumā, vietā.

1.2. Īpašuma tiesības PIRCĒJAM nostiprinātas 2016.gada 5.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.489.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.4. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM uz OBJEKTU nostiprinātas 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.489.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

1.6. OBJEKTS tiek atsavināts ar atsavināšanas paziņojumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, kopējā zemesgabala platība ir 3323 m2, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 489.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā valdījumā un īpašumā apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, kadastra Nr. 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu.

2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489 nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

____________

(paraksts)

PIEŅEM

____________

____________

adrese: ____________

____________

(paraksts)


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.541

(protokols Nr.15, 88.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas tās priekšsēdētājs ________, (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

________________________________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu, likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamās daļas, kopējā zemesgabala platība ir 3323 m2 (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu” apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un uzdots noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu – Vārds Uzvārds, dzim. datumā, vietā.

1.2. Īpašuma tiesības PIRCĒJAM nostiprinātas 2016.gada 5.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.489.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.4. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM uz OBJEKTU nostiprinātas 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.489.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

1.6. OBJEKTS tiek atsavināts ar atsavināšanas paziņojumu.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, kopējā zemesgabala platība ir 3323 m2, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 489.

  1. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma maksa (nosacītā cena) ir 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro).

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu: OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no nosacītās cenas, tas ir, _____________ EUR (__________________), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2016.gada ________.

3.3. Atlikusī OBJEKTA pirkuma maksas daļa ________________ EUR (___________________) apmērā PIRCĒJAM jāiemaksā saskaņā ar PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, ________maksājumos, 1 (viena) gada laikā.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu LĪGUMĀ norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu PIRCĒJS par atlikto maksājumu maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par LĪGUMĀ noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.5. PIRCĒJS atliktā maksājuma un nokavējuma procentu maksājumus veic saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izrakstītajiem rēķiniem.

3.6. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt par OBJEKTU pirms termiņa.

  1. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. P ēc LĪGUMA noslēgšanas PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. pēc pirkuma maksas par OBJEKTU samaksas pilnā apmērā un Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas PIRCĒJS apņemas viena mēneša laikā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

  1. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar LĪGUMA noslēgšanas dienu.

5.2. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc pirkuma maksas pa OBJEKTU samaksas pilnā apmērā un Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

5.3. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc LĪGUMA 5.2.punkta izpildes.

5.4. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS pēc LĪGUMA 5.2.punkta izpildes iesniedz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA sagatavotu nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī PIRCĒJS apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr. 90000056357,

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_________________

PIRCĒJS