Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 534

protokols Nr. 15, 81. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā

Zemes vienība Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0122 (kadastra numurs 1300 020 0125), ar kopējo platību 569 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu Nr.3 „Par zemesgabala izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu Kauguri 0122, Jūrmalā”.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2015.gada 17.jūnijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545777 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15), kur atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūve (11001): dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca un dvīņu māja un vasarnīcu apbūve (11002).

Zemes vienībai noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.6.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētajai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai). Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 275.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0122, ar zemesgabala kopējo platību 569 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF