Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 530

protokols Nr. 15, 77. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā

Zemes vienība Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2528 (kadastra numurs 1300 010 2528), ar kopējo platību 151 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.232 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dubulti 2528”.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2008.gada 21.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423384 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Dome ir noslēgusi 2016.gada 22.jūlijā vienošanos par grozījumiem 2014.gada 4.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/521, ar kuru Zemes vienība ir iznomāta individuālo dzīvojamo māju apbūves uzturēšanai.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jaukta centra apbūves teritorijā (JC16), kur atļautā izmantošana ir: biroju ēku apbūve (12001); tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002); savrupmāju apbūve (11001); labiekārtota publiskā ārtelpa (24001); tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003); kultūras iestāžu apbūve (12004); sporta ēku un būvju apbūve (12005); izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007); veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008); sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009); rindu māju apbūve (11005); daudzdzīvokļu māju apbūve (11006); aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

Zemes vienībai noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai un nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.5. punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai un nav pretrunā ar teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams. Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. Lietošanas mērķa maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1567.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2528, ar zemesgabala kopējo platību 151 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF