Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 525

protokols Nr. 15, 72. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35,
Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.148).

Tika izstrādāta detālplānojuma redakcija un ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.656 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Pamatojoties uz detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, ierosinātāja un zemesgabala Jūras ielā 35 kopīpašnieka Vārds Uzvārds, kurš uz pilnvaras pamata pārstāv arī zemesgabala kopīpašnieku Vārds Uzvārds, 2016.gada 8.jūlija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, izstrādei, jo ar Lēmumu Nr.148 apstiprinātā darba uzdevuma derīguma termiņš ir beidzies un nav atjaunojams, 2016.gada 14.jūlijā Dome pieņēma lēmumu Nr.341 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.341).

Ievērojot to, ka jau ir saņemti institūciju nosacījumi detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, izstrādei, kā arī atzinumi par detālplānojuma redakciju, un detālplānojuma saturs nav mainījies, tad saskaņā ar darba uzdevumu, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.341, jauni nosacījumi un atzinumi nav jāsaņem.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 18.augustā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2493.punktu, detālplānojumus, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās var turpināt izstrādāt atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam un saskaņā ar 2494.punktu, pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42 un kuru risinājumi neatbilst Saistošo noteikumu Nr.8 prasībām, viena gada laikā pēc Saistošo noteikumu Nr.8 spēkā stāšanās.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2016.gada 5.oktobra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091505, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF