Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 523

protokols Nr. 15, 70. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559
“Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punktu, saskaņā a r Domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.559 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.559) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi, tātad, līdz 2016.gada 18.decembrim un izstrādes mērķi - veikt grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, precizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu zemesgabalā atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros detālplānojuma ierosinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Light House Deluxe” 2015.gada 7.maijā iesniedza Domei priekšlikumu (reģistrēts Domē ar Nr.14-3/2109) mainīt zemesgabalam noteikto funkcionālo zonu no Jauktas darījumu teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju un precizēt atļautos apbūves rādītājus. Priekšlikums tika atbalstīts, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netika turpināta.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8), ir mainīta funkcionālā zona un apbūves rādītāji zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, un ņemot vērā iepriekš minēto, detālplānojuma izstrādes ierosinātājs lūdz grozīt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, izstrādei, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam, kā arī pagarināt detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu. Līdz ar to šajā gadījumā iestājas Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 3.punktā paredzētais izņēmums.

Zemesgabala daļas, kuras īpašnieks ir Latvijas Valsts Finanšu ministrijas personā, pārvaldītājs Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, 2014.gada 9.decembra vēstulē Nr.2/2/19335 ir norādījis, ka neiebilst detālplānojuma grozījumu izstrādei.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 3.punktu, ievērojot to, ka ir stājušās spēkā un ir piemērojamas izmaiņas Teritorijas plānojumā, kas apstiprinātas ar Saistošajiem noteikumiem Nr.8, un detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir izteicis vēlmi turpināt detālplānojuma grozījumu izstrādi atbilstoši Teritorijas plānojuma grozījumiem, un saskaņā ar 2016.gada 5.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā”, apstiprinot jaunu darba uzdevumu detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, nosakot, ka minētais darba uzdevums ir derīgs divus gadus.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.559 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.523

(protokols Nr.15, 70.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

(kadastra Nr. 1300 014 0606, zemesgabala platība 3726 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieki:

Latvijas Valsts Finanšu ministrijas personā (reģ.Nr. 90000014724) 4/5 dom.daļas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” (reģ.Nr. 40103418324) 1/5 dom. daļa

2. Zemesgabala nomnieks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” (reģ.Nr. 40103418324)

3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” (reģ.Nr. 40103418324), kuru uz

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” 2013.gada 2.janvārī izdotas pilnvaras

pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Dzenis (personas kods).

4. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1. apakšpunkts.

5. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Veikt grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, izvērtējot iespēju palielināt apbūves blīvumu un apbūves augstumu plānotajam kūrorta objektam – viesu izmitināšanas iestādei ar aprūpes un veselības uzlabošanas novirzienu atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

6. Zemesgabala Magoņu ielā 2, Jūrmalā raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Mellužu rajonā, teritorijā starp Magoņu ielu, Kāpu ielu, Rožu ielu un kāpām.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals daļēji atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P44) un daļēji – Dabas un apstādījumu teritorijā (DA5). Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, kā arī daļēji – krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

6.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

7. Detālplānojuma teritorija

PDF

8. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

8.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

8.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

8.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

8.1.3. Veselības inspekcijas;

8.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

8.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

8.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

8.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

8.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

8.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

8.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

8.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

8.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

8.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

8.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

8.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

8.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

8.5.1. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

8.5.2. veikt kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma aprēķinus;

8.5.3. veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti.

9. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

10. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 25638713


Lejupielāde: DOC un PDF