Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 520

protokols Nr. 15, 67. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Lašu ielā 10, Jūrmalā, Lašu ielā 10A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 31.augusta elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 22, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 1.1-37/9892, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Lašu ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 002 2604 un Lašu ielā 10A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2607, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Lašu ielā 10, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1071 un Lašu ielā 10A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000099449 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums Lašu ielā 10, Jūrmalā sastāv no zemes vienības 2593 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2604 007.

Nekustamais īpašums Lašu ielā 10A, Jūrmalā sastāv no zemes vienības 1554 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2607 001 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2607 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds 2016.gada 9.augustā iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 5.augusta lēmumu Nr. 14-9/74 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Lašu ielā 10, Jūrmalā un Lašu ielā 10A, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, izveidojot divas 1538 m2 un 2609 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2., 47. un 50.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 5.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Lašu ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 002 2604 un Lašu ielā 10A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2607, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 10, Jūrmalā, ar kopējo platību 2593 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 124 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu iela 10A, Jūrmalā, un no zemes vienības Lašu iela 10A, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 140 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Lašu iela 10, Jūrmalā.

3. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2604, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 2609 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Lašu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Lašu ielā 10, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1071 III.daļas 1.iedaļas 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.punktos, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 10A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2607, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1538 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Lašu ielā 10A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Lašu ielā 10A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000099449 III.daļas 1.iedaļas 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.punktos, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 10A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF