Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 519

protokols Nr. 15, 66. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu
“Upeslejas”, Jūrmalā, Bražuciema ielā 2, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 24.februārī iesniegumu Nr. 7, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/777, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu “Upeslejas”, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1504 un Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1503, (turpmāk – zemesgabali) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Upeslejas”, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5201 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INLAT INVEST”, vienotais reģistrācijas Nr.40103343123 un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums “Upeslejas”, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 2037 m2 platībā, kadastra numurs 1300 006 1504, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 005 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bražuciems iela 2, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2282 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INLAT INVEST”. Nekustamais īpašums Bražuciema iela 2, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 2134 m2 platībā, kadastra numurs 1300 006 1503, barakas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1503 001.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2282 zemes vienībai ar kadastra numuru 1300 006 1503 ir reģistrēta adrese „Jaunbērziņi”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1996.gada 11.oktobra lēmumu Nr.699 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Priedainē, Bražu ciemā “Bērziņi”, “Jaunbērziņi, “Smaidas” un “27Fa” (turpmāk –Lēmums Nr. 699) izveidots nekustamais īpašums ar adresi “Jaunbērziņi”, Jūrmala.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 24.maija lēmumu Nr.86 Lēmums Nr.699 grozīts nosakot nekustamajam īpašumam “Jaunbērziņi”, Jūrmala, adresi Bražuciema iela 2, Jūrmala.

Sabiedrība ir saņēmusi zemesgabalu īpašnieka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INLAT INVEST” pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, ģenerālpilnvara reģistrēta Rīgas apgabaltiesā, iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2013.gada 8.janvārī ar Nr.171, pilnvara ir derīga bez termiņa ierobežojuma, 2016.gada 4.janvāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabaliem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 20.augusta lēmumu Nr. 14-9/95 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Upeslejas”, Jūrmalā, Bražuciema iela 2, Jūrmalā”, Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.14-9/137 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 20.augusta lēmumā Nr. 14-9/95 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Upeslejas”, Jūrmalā, Bražuciema iela 2, Jūrmalā””.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 11.janvārī saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana izveidojot zemes vienību “Upeslejas”, Jūrmalā, ar platību 1711 m2, izveidojot zemes vienību Bražuciema iela 2, Jūrmalā, ar platību 2460 m2.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Saskaņā ar Domes būvvaldes 2016.gada 6.septembra Izziņu Nr.1757 par ēkas neesību uz zemes vienības “Upelejas”, Jūrmalā, ir nojauktas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 1504 002, 1300 006 1504 003, 1300 006 1504 004.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1., 12.2., 17.1., 18.2.,apakšpunktu, 30. un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2., 47. un 50.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2016.gada 5.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību “Upeslejas”, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1504 un Bražuciema iela 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1503, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības “Upeslejas”, Jūrmalā, ar kopējo platību 2037 m2 un zemes vienības Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 2134 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu.

3. Noteikt, ka saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu zemes vienībai Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību robežu maiņas ir 2460 m2, zemes vienībai “Upeslejas”, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību robežu maiņas ir 1711 m2,

4. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1503 no Bražuciema iela 2, Jūrmala, uz adresi Bražuciema iela 3, Jūrmala.

5. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 no “Upeslejas”, Jūrmala, uz adresi Bražuciema iela 5, Jūrmala.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, un zemes vienībai Bražuciema ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

7. Zemes vienībai Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2282 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, jauni apgrūtinājumi un to precīzās platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

8. Zemes vienībai Bražuciema ielā 5, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5201 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, jauni apgrūtinājumi un to precīzās platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 005 no “Upeslejas, k-1”, Jūrmala, uz adresi Bražuciema iela 5, Jūrmala.

10. Mainīt adresi barakai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1503 001 no Bražuciema iela 2, Jūrmala, uz adresi Bražuciema iela 3, korpuss 1, Jūrmala.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 001 no “Upeslejas”, Jūrmala, uz adresi Bražuciema iela 3, Jūrmala.

12. Likvidēt adresi “Upeslejas”, Jūrmala, garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 002, šūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 003 un tualetei ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1504 004.

13. Uzdot zemes vienības Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, un Bražuciema ielā 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF