Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 518

protokols Nr. 15, 65. punkts

Par zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā,
Jūras ielā 40B, Jūrmalā, apvienošanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 14.septembra iesniegumu Nr. 15, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 15.septembrī ar Nr. 14-3/4675, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2901, un zemes vienības Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2922 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000060382 un Jūras ielā 40B, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000476032 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – īpašnieks).

Nekustamais īpašums Jūras ielā 40, Jūrmalā sastāv no zemes vienības 1021 m2 platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2901 002 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2901 003.

Nekustamais īpašums Jūras ielā 40B, Jūrmalā sastāv no zemes vienības 516 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 2016.gada 6.septembra iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienību apvienošanu.

Nekustamie īpašumi Jūras ielā 40, Jūrmalā, Jūras ielā 40B, Jūrmalā nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemesgabalu īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 16.apakšpunktu un 2016.gada 5.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/14, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Jūras ielā 40, Jūrmalā, ar kopējo platību 1021 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 2901, un Jūras ielā 40B, Jūrmalā, ar kopējo platību 516 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 2922, apvienošanu.

2. Noteikt, ka saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu zemes vienības Jūras ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 0118, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 1537 m2.

3. Noteikt, zemes vienības Jūras ielā 40, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

3.1. zemes vienības daļai 1021 m2 platībā: vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0701);

3.2. zemes vienības daļai 516 m2 platībā: komercdarbības objektu apbūve (0801).

4. Zemes vienībai Jūras ielā 40, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000060382 III.daļas 1.iedaļas 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. punktos un jaunus apgrūtinājumus un to precīzas platības noteikt pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Dzēst zemes vienību Jūras iela 40B, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2922, un adresi Jūras iela 40B, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF