Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 517

protokols Nr. 15, 64. punkts

Par 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi
Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, persona kods, (turpmāk – Iesniedzēja) 2016.gada 22.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/4265 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001” (turpmāk – Lēmums), Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2013.gada 28. novembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica degradējošās ēkas statusu dzīvojamai mājai (nepabeigta celtniecība) ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001, Saules ielā 10 , Jūrmalā (turpmāk - Ēka) un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi, nosakot Ēkai piekritīgo zemes platību 1117m2.

[2] Pamatojoties uz 2014.gada 27.oktobra pirkuma līgumu Nr.2 Iesniedzēja ieguva īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Saules ielā 10, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 008 4304 un tajā esošo Ēku. Īpašuma tiesības Vārds Uzvārds nostiprinātas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.761 2014.gada 6.novembrī.

[3] 2015.gada 13.novembrī Domes Būvvaldes komisija ir akceptējusi projektēšanas nosacījumu izpildi Nr.2300 (turpmāk – Būvprojekts) un izsniedza būvatļauju Nr.2300 “Savrupmājas rekonstrukcija Saules ielā 10, Jūrmalā” (turpmāk – Būvatļauja).

[4] 2015.gada 29.decembrī Domes Būvvaldes komisija Būvatļaujā veica atzīmi Nr.2587 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

[5] Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2016.gada 30.septembrī ir veikusi nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Jūrmalā pārbaudi un sagatavoja atzinumu Nr.620 par Ēkas pārbaudi. Veicot objekta Saules ielā 10, Jūrmalā pārbaudi tika konstatēts, ka ēkai iebūvēti logi un durvis, uzsākta fasādes un jumta konstrukciju renovācija. Zemesgabala teritorijas perimetrs ir nožogots.

Tā kā ir uzsākta Ēkas pārbūve un objekts ir norobežots un apsargāts no nepiederošo personu iekļūšanas tajā, Pilsētplānošanas nodaļa uzskata par nepieciešamu atcelt Domes Lēmumu, jo ir pamats uzskatīt, ka būvobjekts, kurā notiek būvniecības process atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nevar būt uzskatāms par vidi degradējošu objektu.

Tādējādi šobrīd nepastāv tie apstākļi, kas deva pamatu k lasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Saules ielā 10 esošo Ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001, kā vidi degradējošu.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001, Saules ielā 10 , Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.680 „Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001”.

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi .

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF