Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 514

protokols Nr. 15, 61. punkts

Par būves nojaukšanu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RUVITE” (Reģ.Nr.90000056357) 2016.gada 4.jūlijā iesniedza  iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3293 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo būvi – slimnīcas korpusa ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2606 001) Piestātnes ielā 18, Jūrmalā (turpmāk – būve), kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000521426 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, pilnvaru, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 9.septembra atļauju Nr.11 – 03/2879 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 2.augusta atzinumu (protokols Nr.14-20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves – slimnīcas korpusa ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2606 001) Piestātnes ielā 18, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves - slimnīcas korpusa ēkas Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF