Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 512

protokols Nr. 15, 59. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei piederošā transportlīdzekļa nolietojumu un augstas nepieciešamā remonta izmaksas, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas novērtēšanas komisijas 2016.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.2016/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei atsavināt transportlīdzekli VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. JB9435, reģistrācijas gads 1998.gads (turpmāk - Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētāja – Ruanete Meža, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Oļegs Ļaksa, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Administratīvās daļas vadītājs;

2.2.2. Iveta Atslēga, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Finanšu daļas vadītāja;

2.2.3. Irina Tikuma, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes grāmatvede;

2.2.4. Kaspars Bogomols, Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas revidents.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu - 890.00 EUR (astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā.

4. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājai apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijas priekšsēdētājai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājam apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājai.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.512

(protokols Nr.15, 59.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES

KUSTAMĀS MANTAS – TRANSPORTLĪDZEKĻA VW TRANSPORTER

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. JB9435, (turpmāk - transportlīdzeklis) atsavināšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes īpašumā esošā transportlīdzekļa atsavināšana, pārdodot to izsolē.

1.2. Transportlīdzekļa atsavinātājs – Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, reģistrācijas Nr.90000594245, juridiskā adrese: Mellužu prospekts 83, Jūrmala, LV-2008 (kontaktpersona: Oļegs Ļaksa (tālrunis - 67767316; e-pasta adrese: olegs.laksa@jurmala.lv ).

Norēķinu rekvizīti:

Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome

Reģ.Nr.90000056357

Saņēmēja iestāde: akciju sabiedrība “Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

Konta Nr. LV20PARX000248571019.

1.3. Transportlīdzekļa atsavināšanu organizē ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.____ „Par kustamas mantas atsavināšanu” izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles rīkotājs).

1.4. Transportlīdzekļa atsavināšanas veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Atsavināmais transportlīdzeklis, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Vieglā pasažieru automašīna VW TRANSPORTER:

2.1.1. reģistrācijas numurs – JB9435;

2.1.2. reģistrācijas gads – 1998;

2.1.3. VIN numurs – WV2ZZZ7OZWH120586;

2.1.4. krāsa – balta;

2.1.5. dzinēja tilpums – 1900 cm3;

2.1.6. degvielas tips - dīzelis;

2.1.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts tehniskā eksperta Ivara Krūmiņa (sertifikāta numurs AA 254) automašīnas novērtēšanas aktā Nr.023-16 (Noteikumu 1.pielikums). Transportlīdzeklis nav tehniskā kārtībā. Transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate;

2.1.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde;

2.1.9. nosacītā cena - EUR 890.00 (astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), noteikta atbilstoši tehniskā eksperta Ivara Krūmiņa automašīnas novērtēšanas aktā Nr.023-16 norādītajai vērtībai.

2.2. transportlīdzeklis apskatāms Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (adrese: Mellužu prospekts 83, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Saimniecības vadītāju Leonīdu Danovski (tālrunis - 67767316, e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv).

2.3. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir EUR 89,00 (astoņdesmit deviņi euro, 00 centi). Nodrošinājums jāpārskaita uz Noteikumu 1.2.punktā norādīto kontu līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā 2 nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3. Informācija par transportlīdzekļa atsavināšanu

3.1. Sludinājumu par transportlīdzekļa atsavināšanu publicē Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un internetā vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/ pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas dienas.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. transportlīdzekļa nosaukumu, atrašanās vietu;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. transportlīdzekļa apskates vietu un laiku;

3.2.4. pieteikumu dalībai izsolē iesniegšanas, reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

3.2.5. transportlīdzekļa nosacīto cenu, nodrošinājuma apmēru un tā iemaksas kārtību;

3.2.6. izsoles veidu;

3.2.7. samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē – Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 un Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Atsavināmās Labklājības pārvaldes kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā transportlīdzekli.

4.2. Pieteikumu (Noteikumu 2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk 3 darba dienu laikā pēc Noteikumu 3.1.punktā norādītā sludinājuma publicēšanas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi – Pieteikums transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. JB9435, izsolē. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā noslēdzot pirkuma līgumu par transportlīdzekļa iegādi un saskaņā ar to samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo transportlīdzekli saskaņā ar Noteikumiem.

4.3. Pieteikums līdz 2016.gada __.________ plkst. 12.00 iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei uz adresi: Mellužu prospektā 83, Jūrmala, LV-2008 vai nododot personīgi darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdien: 8.30-16.00), Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu;

4.4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.5. Dokumenti, kuri iesniegti izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.punkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2016.gada __.________ plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē – Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, 2.stāvā.

5.2. Rakstiskas izsoles solis tiek noteikts 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā.

5.3. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles pretendentiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās visi komisijas locekļi). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (Noteikumu 3.pielikums), atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo, ka izsole pabeigta.

5.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klātesošajām personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

5.7. Ja vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina izsoli un aicina atkārtoti klātienē iesniegt rakstisku pirkuma cenas piedāvājumu, kas pārsniedz saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši izsoles solim.

5.8. Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.9. Transportlīdzekļa nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (Noteikumu 4.pielikums).

5.10. Piedāvātā augstākā pirkuma summa kustamās mantas nosolītājam jāsamaksā par nosolīto transportlīdzekli nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.11. Pirkuma summas samaksa par transportlīdzekli ir jāveic Jūrmalas pilsētas domes kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV20PARX000248571019.

5.12. Ja šo Noteikumu 5.10.punktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no transportlīdzekļa pirkuma tiesībām, par ko Izsoles rīkotājs rakstveidā tai paziņo. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. Izsoles rīkotājs piedāvā transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.13. Ja šo Noteikumu 5.12.punktā minētā persona neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta transportlīdzekļa pirkuma līgumu, uzskatāms, ka jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt transportlīdzekli. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu.

5.14. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās kustamās mantas ieguvēja vārda un pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmā transportlīdzekļa izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar transportlīdzekļa atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par Izsoles rīkotāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar transportlīdzekļa atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai.


2. pielikums

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER

atsavināšanas noteikumiem

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

kustamās mantas atsavināšanas komisijai

Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, LV2008

PIETEIKUMS KUSTAMĀS MANTAS IZSOLEI

Jūrmalā, 2016.gada„_____"._________________

(juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds)

reģistrācijās numurs/personas kods:________________________________

juridiskā/ deklarētā dzīves vietas adrese:_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kontakttālrunis, fakss: __________________________________________

e-pasts:_________________________________________________

bankas rekvizīti:________________________________________________________________

(konta numurs, bankas nosaukums, SWIFT kods)

iesniedz pieteikumu par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. JB9435 iegādi par šādu summu:________,00 euro (_______________________________, 00 centi),

(summa ar cipariem un vārdiem)

un apņemas pildīt Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītāja 2016.gada __.________ apstiprinātos noteikumus „JŪRMALAS PILSĒTAS LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES KUSTAMĀS MANTAS – TRANSPORTLĪDZEKĻA VW TRANSPORTER ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI”, ar kuriem ir iepazinies un kurus ievēros, noteiktajā kārtībā un termiņā samaksājot piedāvāto summu par atsavināmo transportlīdzekli, ja tā saskaņā ar noteikumiem tiks atzīta par izsoles uzvarētāju un parakstīs pirkuma līgumu.

Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā noslēdzot pirkuma līgumu par transportlīdzekļa iegādi un saskaņā ar to samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo transportlīdzekli saskaņā ar Noteikumiem.

Pieteikumam pievienots :

o juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments.

o normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu savai personas datu apstrādei atsavināmās Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas iegādes mērķim.

Datums

Paraksts / paraksts atšifrējums /


3.pielikums

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER

atsavināšanas noteikumiem

Automašīnas VW TRANSPORTER, ar reģistrācijas numuru JB 9435

2016.gada ___.____________ izsoles dalībnieku un

piedāvāto cenu saraksts

Nr.

p.k.

Dalībnieks

(vārds uzvārds, personas kods; uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)

Piedāvātā cena

Paraksts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komisijas priekšsēdētājs

_______________________/_________________/

Komisijas locekļi:

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/


4.pielikums

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes

kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER

atsavināšanas noteikumiem

TRANSPORTLĪDZEKĻA PIRKUMA

LĪGUMS Nr.____

Jūrmalā, 201_.gada ___. ______________ _

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, reģ.Nr.90000594245, (turpmāk – Pārdevējs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumu Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” rīkojas tās vadītāja Laima Grobiņa, no vienas puses, un

 _______________, reģ. Nr.___________, vai ____________, personas kods______________ (turpmāk – Pircējs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________ , no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

saskaņā ar Izsoles komisijas 2016.gada ___.____________ lēmumu (protokols Nr.____), Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes 2016.gada___.____________ lēmumu „Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei piederošo transportlīdzekli: VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. JB9435 (turpmāk - Transportlīdzeklis).

2. Pārdevēja īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli apliecina 2012.gada 30.oktobrī izdotā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. AF 0813659.

3. Pircējam ir tiesības pirkt Transportlīdzekli kā augstākās cenas par Transportlīdzekli piedāvātājam saskaņā ar Pārdevēja apstiprinātās izsoles rezultātiem.

II. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN DARBĪBAS TERMIŅŠ

4. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un pilnā apjomā darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5. Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma saistību izpildes un tās ir saistošas Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

III. TRANSPORTLĪDZEKĻA PIRKUMA CENA UN NORĒĶINA KĀRTĪBA

6. Pirkuma cena, par kādu Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Transportlīdzekli, ir Pircēja augstākā piedāvātā par atsavināmo Transportlīdzekli cena - EUR ________________ (_____________euro, __centi) (turpmāk - Pirkuma cena), kurai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis.

7. Pirkuma cenā ir iekļauta Pircēja veiktā nodrošinājuma iemaksa.

8. Pārdevējs apliecina, ka uz šā Līguma parakstīšanas dienu Pircējs ir samaksājis pilnu Pirkuma cenu, kas norādīta Līguma 6.punktā.

IV. KĀRTĪBA, KĀDĀ TRANSPORTLĪDZEKLIS PĀRIET PIRCĒJA ĪPAŠUMĀ UN IZDEVUMI

9. Parakstot Līgumu, Pircējs apliecina, ka:

9.1. Ir iepazinies ar Transportlīdzekļa stāvokli un ka tas atbilst viņa prasībām;

9.2. Līguma parakstīšanas dienā ir izdarījis elektronisku atzīmi transportlīdzekļu reģistrā par Transportlīdzekļa pieņemšanu.

10. 5 dienu laikā pēc elektroniskā pasta saņemšanas par īpašnieka maiņas uzsākšanas faktu Pārdevējs transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par Transportlīdzekļa nodošanu Pircējam.

11. Pircējs pārreģistrē Transportlīdzekli uz sava vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Vienlaicīgi ar šā Līguma parakstīšanu Pārdevējs nodot Pircējam Transportlīdzekli. No Līguma parakstīšanas brīža Pircējs atbild par Transportlīdzekļa saglabāšanu un uzņemas visu risku par Transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem vai iznīcināšanu u.tml.

V. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN APLIECINĀJUMI

13. Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī Līguma priekšmets:

13.1. ir pilnīgs un neaprobežots viņa īpašums un nav strīdus objekts;

13.2. nav iznomāts vai citā veidā nodots lietošanā trešajām personām.

14. Pārdevējam nav tiesību Transportlīdzekli atsavināt vai nodot trešajām personām, kā arī apgrūtināt Transportlīdzekli ar parādiem un saistībām, kas traucē Pircējam veikt tā pārreģistrāciju uz sava vārda atbilstoši normatīvajiem aktiem.

15. Pārdevējam nav zināmas trešo personu tiesības vai lietu tiesiskas prasības, kuras varētu kavēt Transportlīdzekļa īpašuma tiesību pāreju uz Pircēju vai uz kuru pamata Transportlīdzeklis no Pircēja varētu tikt attiesāts.

16. Transportlīdzeklis tiek nodots Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida garantijām no Pārdevēja puses, tā esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā iepazinies, un tas viņam ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā vai pēc tā darbības beigām nav un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Transportlīdzekļa tiesisko statusu, tehnisko stāvokli vai citām Transportlīdzekļa pazīmēm.

17. Pircējs apmaksā visus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju uz sava vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā saistītos izdevumus.

18. Līgums tiek noslēgts, paļaujoties uz tajā norādītajiem Pārdevēja un Pircēja apliecinājumiem un garantijām un to parakstot, Puses vienojas:

18.1. sagatavot, parakstīt, pieprasīt, iesniegt un saņemt jebkādus dokumentus, kas varētu būt nepieciešami šī Līguma pienācīgai izpildei un tādu tiesisku vai faktisku šķēršļu novēršanai, kuru pastāvēšanu Puses nav paredzējušas vai nevarēja paredzēt pirms šī Līguma parakstīšanas;

18.2. visi minētie Pušu apliecinājumi tiek uzskatīti par pamatotiem ar Pušu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta pēc minēto apstākļu pienācīgas un pilnīgas noskaidrošanas, un tie paliks patiesi un spēkā esoši līdz Līguma pilnīgai izpildei;

18.3. Līguma darbības laikā neviena no Pusēm neveiks un nepieļaus nekādas darbības, kas būtu Līgumā izteikto apliecinājumu un garantiju pārkāpums vai padarītu jebkuru minēto apliecinājumu vai garantiju par nepatiesu vai spēkā neesošu;

18.4. katras Puses jebkura no šī Līguma izrietošā saistība ir izpildāma bez atgādinājuma un nekavējoties tiklīdz iestājies tās izpildei Līgumā noteiktais termiņš, nosacījums vai cits pamats.

VI. LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

19. Līgums satur galīgo Pušu gribas un rakstisko visu šīs vienošanās noteikumu izpaudumu un ir pilnīgs un vienīgais tā noteikumu paziņojums.

20. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām ar brīdi, kad tie noformēti rakstveidā un Puses tos parakstījušas.

VII. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

21. Puses ir savstarpēji atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai tiešos zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.

23. Strīdus, ko Puses nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, tās risina tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. Visos gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

25. Visi paziņojumi un cita veida korespondence, ko Puses nosūta viena otrai saistībā ar šo Līgumu, ir jābūt rakstiskai un nosūtāma saņēmējam pa pastu ierakstītā vēstulē uz Pušu paziņotām adresēm vai nodotai saņēmējam personīgi pret parakstu vai ar kurjerpastu. Sūtot pa pastu ierakstītu sūtījumu, paziņojums uzskatāms par nodotu adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

26. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ________ (_________) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

IX. PUŠU REKVIZĪTI

Pārdevējs

Pircējs

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Reģ.Nr.90000594245

Mellužu prospekts 83, Jūrmala, LV-2008

Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kase

Akciju sabiedrība "Citadele banka", PARXLV22, LV72PARX0002484572023

Tālr./fakss 67767316

e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv

Labklājības pārvaldes vadītāja

__________________________ L.Grobiņa

z.v.


Lejupielāde: DOC un PDF