Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 494

protokols Nr. 15, 40. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.429
“Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par
Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.4.apakšpunktu, 11.punktu un 15.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 22.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/12) un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15. septembra lēmumā Nr.429 “Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem” šādu grozījumu:

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Piešķirt naudas balvu kopsummā 15887.50 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas), Latvijas IV Olimpiādes Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanai:

1.1. 1.vietu ieguvējiem kopā 3900 euro;

1.2. 2.vietu ieguvējiem kopā 3410 euro;

1.3. 3.vietu ieguvējiem kopā 2925 euro;

1.4. sportistu treneriem kopā 5652.5 euro.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF