Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 492

protokols Nr. 15, 38. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei Laurai
Ikauniecei – Admidiņai un viņas trenerim Andim Austrupam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.1. punktu, 9.1.4. apakšpunktu, 11.punktu un 15.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Laurai Ikauniecei – Admidiņai naudas balvu 2850,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, un viņas trenerim Andim Austrupam naudas balvu 1425 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par dalību Olimpiskajās spēlēs Rio de Žaneiro.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta servisa centra vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF