Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 490

protokols Nr. 15, 103. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A,
Jūrmalā, nodošanu valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 6301 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000072702), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0152 38621 m2 platībā, 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (skolas) ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 001 un 1300 004 6301 002, 2 (divām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 003 un 1300 004 6301 004 (turpmāk – Īpašums).

Īpašums nodots patapinājumā Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai ar 2010.gada 30.decembra Nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/952.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu”, ar kuru tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolu (reģistrācijas Nr.90000051576) par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu (turpmāk - Skola) un noteikts, ka Lielupes vidusskolas 10. līdz 12. klases un tajās īstenoto izglītības programmu īstenošanas funkcijas tiek pievienotas Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (reģistrācijas Nr.90000051487; turpmāk – Ģimnāzija), nosakot to īstenošanas vietas adresi Aizputes ielā 1A, Jūrmalā. Reorganizācijas pabeigšanas termiņš - 2016.gada 1.jūlijs.

Saskaņā ar Domes 2008.gada 8.maija nolikumu Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) Ģimnāzija ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības otrā posma no 7. līdz 9.klasei programmu, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

Saskaņā ar Nolikuma 7.1punktu Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošanas vietas ir Raiņa iela 55, Jūrmalā, un Aizputes iela 1A, Jūrmalā.

Saskaņā ar 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.28 “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” Skola ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu”, Domes 2016.gada 19.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15) Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” Nr.159 (vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana) un Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, lai uzlabotu vispārējās izglītības kvalitāti un pieejamību, saglabājot vispārējās izglītības pieejamību Lielupes, Bulduru, Dzintaru apkaimju jauniešiem, veidojot konkurētspējīgu izglītību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošinot Ģimnāzijas izglītības programmu attīstību 2 (divās) pilsētas apkaimēs, sniedzot iespēju pilsētas un blakus esošo novadu iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu, Ģimnāzijas prasībām atbilstošu izglītību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2016.gada 1.decembri pārtraukt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolu noslēgto Nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/952, noslēdzot ar Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu attiecīgu vienošanos.

2. Ar 2016.gada 1.decembri nodot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, reģistrācijas numurs 90000051576, valdījumā uz nenoteiktu laiku tās nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

1.

Zemes gabals

(kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,65 domājamās daļas

215611.50

215611.50

2.

Saimnieciskā ēka (šķūnis)

1300 004 6301 004

22,5 m2

653.10

524.27

3.

Saimnieciskā ēka (šķūnis)

1300 004 6301 003

36 m2

1104.15

886.74

4.

Pamatceltne:

1. -1.stāva telpas (telpu grupa 001);

2. 1.stāva telpas (telpu grupa 002);

3. 2.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 002

789,1 m2

1716,7 m2

1178,6 m2

312251.64

256168.20

5.

Pamatceltne:

1.stāva telpas (telpu grupa 001).

1300 004 6301 001

1189.1 m2

138387.97

113286.56

6.

Sporta laukums

6739.57

0.00

7.

Žogs

1271.59

766.52

8.

Žogs ar vārtiem

5974.58

3375.98

9.

Futbola laukums

20mx40m

39689,87

28480.58

10.

Futbola laukuma metāla žogs

17377,21

12381.25

3. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Domes 2016.gada 14. jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības, kā arī līdz Jūrmalas pilsētas domes organizētajai skolas ēku rekonstrukcijai segt komunālos maksājumus un nodrošināt telpu uzkopšanu šī lēmuma 4.punktā minētajām telpām.

4. Ar 2016.gada 1.decembri nodot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, reģistrācijas numurs 90000051487, valdījumā uz nenoteiktu laiku tās nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

1.

Zemes gabals (kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,35 domājamās daļas

116098.50

116098.50

2.

Pamatceltne (skola):

3.stāva telpas (telpu grupa 004).

1300 004 6301 002

1083,8 m2

91851.68

75354.22

3.

Pamatceltne (skola):

1. 2.stāva telpas (telpu grupa 002);

2. 3.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 001

784,1 m2

748,1 m2

178318.09

145973.99

5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai nodrošināt šī lēmuma 4.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Domes 2016.gada 14. jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības, izņemot šī lēmuma 3.punktā noteiktos pienākumus, ko nodrošinās Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola.

6. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos un organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma 1.pielikumā) un 4.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma 2.pielikumā) parakstīšanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.490

(protokola Nr.15, 103.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola, reģistrācijas Nr. 90000051576, tās direktores Initas Vankas-Treifeldes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.28 “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”, ar 2016.gada 1.decembri pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

1.

Zemes gabals

(kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,65 domājamās daļas

215611.50

215611.50

2.

Saimnieciskā ēka (šķūnis)

1300 004 6301 004

22,5 m2

653.10

524.27

3.

Saimnieciskā ēka (šķūnis)

1300 004 6301 003

36 m2

1104.15

886.74

4.

Pamatceltne:

1. -1.stāva telpas (telpu grupa 001);

2. 1.stāva telpas (telpu grupa 002);

3. 2.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 002

789,1 m2

1716,7 m2

1178,6 m2

312251.64

256168.20

5.

Pamatceltne:

1.stāva telpas (telpu grupa 001).

1300 004 6301 001

1189.1 m2

138387.97

113286.56

6.

Sporta laukums

6739.57

0.00

7.

Žogs

1271.59

766.52

8.

Žogs ar vārtiem

5974.58

3375.98

9.

Futbola laukums

20mx40m

39689,87

28480.58

10.

Futbola laukuma metāla žogs

17377,21

12381.25

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.__ “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā” noteikto.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Lielupes pamatskolas direktore
_______________________ ________________________
I.Vanka-Treifelde


2.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.490

(protokols Nr.15, 103.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.___ „ Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, reģistrācijas numurs 90000051487, tās direktores Sandras Rones personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumu Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”, ar 2016.gada 1.decembri pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 20.10.2016. (EUR)

1.

Zemes gabals (kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,35 domājamās daļas

116098.50

116098.50

2.

Pamatceltne (skola):

3.stāva telpas (telpu grupa 004).

1300 004 6301 002

1083,8 m2

91851.68

75354.22

3.

Pamatceltne (skola):

1. 2.stāva telpas (telpu grupa 002);

2. 3.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 001

784,1 m2

748,1 m2

178318.09

145973.99

Jūrmalas Valsts ģimnāzija apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.__ “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā” noteikto.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore
_______________________ ________________________
S.Rone

Lejupielāde: DOC un PDF