Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 5.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 20.oktobrīNr. 489

protokols Nr. 15, 35. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā

Jūrmalas pilsētas dome izskatījusi un iepazinusies ar Jūrmalas Mākslas skolas vecāku līdzfinasējuma aprēķinu profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem, kas sastāda 35% no viena profesionālās ievirzes audzēkņa izmaksām mēnesī, vecāku mācību maksas pirmsskolas vecuma bērniem un telpu nomu izmaksu aprēķiniem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikuma Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” 52.2.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2016.gada 13.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Mākslas skolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmums Nr.116 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.489

(protokols Nr.15, 35.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 5.lēmumu

Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa, euro

1. Svītrots ar domes 2017.gada 12.janvāra 5.lēmumu

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla”

audzēknis/mēnesī

18.00

2.

Nodarbību komplekss pirmsskolas vecuma bērniem:

2.1

vienu reizi nedēļā

audzēkņis/mēnesī

35.00

2.2.

divas reizes nedēļā

audzēkņis/mēnesī

50.00

3.

Telpu noma

3.1.

Aktu zāle (205.02 m²) noma

stunda

30.90

3.2.

Izstāžu zāle (70.30 m²) noma

stunda

10.60

3.3.

Gleznotava (48.04 m²) noma

stunda

7.20

3.4.

Mācību klase (31.93 m²) noma

stunda

4.80


Lejupielāde: DOC un PDF