Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 488

protokols Nr. 15, 34. punkts

Par projekta “Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā
pirmsskolā un sākumskolā” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2015.gada jūnijā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA101-013267 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Sākumskolu “Ābelīte”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas finansētā projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 1983.00 (2.pielikums „ Projekta „ Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā ” budžeta kopsavilkums (euro) un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā" finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1983.00, kur Eiropas Komisijas finansējums EUR 1983.00 (100%).

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.488

(protokols Nr.15, 34.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija1

Projekta nosaukums

“Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā”

Līguma/vienošanās Nr.

20I5-1-LV01-KA101-013267

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības Erasmus+ programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt mūzikas skolotāja profesionālo kompetenci, pilnveidot pedagoģisko meistarību pirmskolas un sākumskolas muzikālās izglītības jomā, ieviest inovatīvas metodes mūzikas mācīšanā sākumskolā mācību rezultātu uzlabošanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Mūzikas skolotājas dalība strukturētos kursos Lielbritānijā

1. Pilnveidot, bagātināt un uzlabot mācīšanas un nodarbību vadīšanas prasmes;

2. Tiks iegūta jauna iedvesma, aizrautība, kas pozitīvi ietekmēs bērnus, veicinot viņu attīstību

muzikālās darbības jomā, sniegs pozitīvu ietekmi uz bērna personības attīstību kopumā.

3. Tiks apgūtas dažādas, arī netradicionālas un inovatīvas metodes mūzikas mācīšanā,

un tas ļaus sasniegt stundas mērķus bērnam daudz pieņemamākā, saprotamākā un

interesantākā veidā. Jaunu pieeju izmantošana paaugstinās mācību procesa efektivitāti

un uzlabos mācīšanās rezultātus.

4. Tiks nodibināti starptautiski kontakti iespējamai tālākai pieredzes apmaiņai.

1. Pilnveidotas un uzlabotas mācīšanas un nodarbību vadīšanas prasmes;

2. Iegūta jauna iedvesma, aizrautība, kas pozitīvi ietekmē bērnus, veicinot viņu attīstību

muzikālās darbības jomā, sniedz pozitīvu ietekmi uz bērna personības attīstību kopumā.

3. Tika apgūtas dažādas, arī netradicionālas un inovatīvas metodes mūzikas mācīšanā,

un tas ļaus sasniegt stundas mērķus bērnam daudz pieņemamākā, saprotamākā un

interesantākā veidā. Jaunu pieeju izmantošana paaugstinājusi mācību procesa efektivitāti un ir tikuši uzlaboti mācīšanās rezultāti.

4. Nodibināti jauni starptautiski kontakti iespējamai tālākai pieredzes apmaiņai.

Noteiktais mērķis tika sasniegts

Projekta rezultātu izplatīšana: semināri un kursi pirmsskolu un sākumskolu mūzikas skolotājiem

Iegūto zināšanu un kompetenču nodošana tālāk, dalīšanās ar labo praksi.

Iegūto zināšanu un kompetenču nodošana tālāk, dalīšanās ar labo praksi.

Notikusi plaša mūzikas skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņā gan Jūrmalas pilsētā, gan arī citur Latvijā (Pierīgas reģions, Talsu rajons).

Noteiktais mērķis tika sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Papildināts ar divām projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēm – dalību Latvijas pirmsskolas mūzikas skolotāju konferencē Rīga un mūzikas skolotāju kursu vadīšana Talsos.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.06.2015.-31 .05.2016.

01.06.2015.-31 .05.2016.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

2015.gads

2016.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Mobilitāte – dalība strukturētajos kursos Lielbritānijā

X

Seminārs "Muzikāli ritmisko kustību izmantošanas iespēja sākumskolas stundu dinamiskajās

pauzēs" s/sk.”Ābelīte”

X

Seminārs Jūrmalas mūzikas skolotāju metodiskajai apvienībai " Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanai sākumskolā", Majoru vidusskolā

X

Seminārs - praktikums Pierīgas pirmsskolas mūzikas skolotājiem "K.Orfa elementārās

muzicēšanas formas pirmsskolā”, Babītes PII.

X

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma “Ritms un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā, s/sk. ”Ābelīte”

X

Noslēguma atskaites sagatavošana Eiropas Komisijai

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Laika grafikā izmaiņas netika veiktas, taču projekts tika pilnveidots, kā rezultātā tika pievienotas divas papildus aktivitātes projekta rezultātu izplatīšanā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

2015.gads

2016.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Mobilitāte – dalība strukturētajos kursos Lielbritānijā

X

Seminārs "Muzikāli ritmisko kustību izmantošanas iespēja sākumskolas stundu dinamiskajās pauzēs" s/sk. ”Ābelīte”

X

Seminārs Jūrmalas mūzikas skolotāju metodiskajai apvienībai " Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanai sākumskolā", Majoru vidusskolā

X

Seminārs - praktikums Pierīgas pirmsskolas mūzikas skolotājiem "K.Orfa elementārās muzicēšanas formas pirmsskolā”, Babītes PII.

X

Orff UK kursu materiāla "K.Orfa elementārā muzicēšana pirmsskolas vecuma bērnu muzikāli radošo spēju attīstīšanai" prezentēšana 5.Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas VI zinātniski metodiskajā konferencē „21.GADSIMTA PIRMSSKOLA:RADOŠUMS, INICIATĪVA,

SADARBĪBA"

X

Seminārs Talsu rajona pirmsskolas mūzikas skolotājiem "K.Orfa elementārā muzicēšana

pirmsskolas vecuma bērnu muzikāli radošo spēju attīstīšanai

X

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma “Ritms un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā”, s/sk. ”Ābelīte”

X

Noslēguma atskaites sagatavošana Eiropas Komisijai

X

Projekta komanda

Ingrīda Dzelzkalēja - Sākumskolas “Ābelīte” mūzikas skolotāja– projekta vadītāja, mobilitātes dalībnieks, projekta rezultātu izplatītājs.

Kadrija Millere – projekta grāmatvede (Jūrmalas pilsētas dome)

Ilona Gražule – lietvede

Secinājumi un priekšlikumi

Izvirzītie mērķi projekta īstenošanas laikā tika sasniegti, par ko liecina gan mūzikas skolotajās darba rezultāti. Projekts deva pozitīvu ietekmi gan uz sākumskolas “Ābelīte” pedagoģisko procesu, gan radīja lielisku pieredzes apmaiņas iespēju pirmsskolu un sākumskolu mūzikas skolotāju starpā. Daudzkājiem s/sk. “Ābelīte” mūz.skolotājas I.Dzelzkalējas rīkoto semināru un kursu dalībniekiem bija iespēja iegūt gan teorētiskas zināšanas, gan apgūt praktisku materiālu K.Orfa elementārajā muzicēšanā. Projekts veicināja mūzikas skolotāju dziļāku izpratni par konkrēto metodiku, pieeju un tās izmatošanas iespējām gan pirmsskolas gan sākumskolas mūzikas nodarbībās.

Būtu labi apmeklēt vēl kādus Lielbritānijas Orff biedrības rīkotos kursus, jo viņi piesaista augstas klases speciālistus un kursi dod daudz praktiski izmantojama materiāla, kā arī padziļina zināšanas par mācīšanas metodiku.

Šī bija lieliska iespēja iepazīt Eiropas (pārsvarā Lielbritānijas) mūzikas skolotāju pieredzi un labo praksi, atziņas par mūzikas mācīšanas principiem Lielbritānijā; tiekoties un veidojot profesionālus kontaktus ar Maltas un Jordānijas pārstāvēm, varēja uzzināt par mūzikas mācīšanu šajās valstīs

1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF