Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 487

protokols Nr. 15, 33. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas
instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2016-1-MDM- M020005 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 6980.49 (2.pielikums „ Projekta „ Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai" finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 6980.49, kur:

2.1.1. Valsts kultūkapitāla fonda finansējums EUR 5000.00 (71.6%),

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 1980.49 (28.4%).

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.487

(protokols Nr.15, 33.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija1

Projekta nosaukums

„Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai”

Līguma/vienošanās Nr.

Finansēšanas līgums Nr. 2016-1-MDM-M020005 ar Valsts kultūrkapitāla fondu

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Projekta mērķis

Attīstīt kolektīvo muzicēšanu, pilnveidojot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiālo bāzi.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Timpānu iegāde

Komplekts (4 gab.)

Komplekts (4 gab.)

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2016.gada 20.maijs – 2016.gada 1.oktobris

2016.gada 20.maijs – 2016.gada 19.septembris

VKKF apstiprinātā finanšu atskaite 19.09.2016.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Sadarbībā ar piegādātāju, projekts noslēdzās ātrāk. Timpāni tika piegādāti skolai 2016.gada 8.septembrī.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projekta komanda

Projekta vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Oskars Šmits

Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts īstenots ar zemākām izmaksām. Izpildes atšķirība no plāna radās tāpēc, ka iepirkuma rezultātā radās ekonomija.

Iegādātais mūzikas instrumentu komplekts – 4 timpāni ir ieguvums ne tikai skolai, bet arī pilsētai. Timpāni bija nepieciešami, lai nodrošinātu sitaminstrumentu programmas audzēkņiem pilnvērtīgu mācību satura apguvi. Tie tiks izmantoti pūtēju orķestrī.

Veidojot sadarbības projektus un kopīgus koncertus ar citām mūzikas skolām un institūcijām, paplašinās repertuāra iespējas, jo pilsētā ir pieejams šis instruments.

1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF