Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 485

protokols Nr. 15, 31. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības
(KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši
aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 „Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015.gada 22.oktobra uzsaukumu „Call for proposals 2016 – EAC/AO4/2015 – Erasmus+ programme”, un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016.gada 29.augusta lēmumu Nr.8.4.-1/3585 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1-DE03-KA219-022985_3 apstiprināšanu (partneris)” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projektu Nr.2016-1-DE03-KA219-022985_3 “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. iesaistīt skolēnus aktīvā dabaszinātņu mācīšanās procesā internacionālā vidē, uzlabojot skolēnu angļu valodas un informācijas tehnoloģiju prasmes;

2.2. sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu dabaszinātņu mācīšanā un pilnveidot svešvalodu prasmes, izmantojot mobilitātes Portugālē, Polijā un Slovēnijā;

2.3. nodrošināt skolotāju starptautiskas pieredzes iegūšanas ilgtspēju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. skolēnu angļu valodas un informācijas tehnoloģiju prasmju uzlabošana;

3.2. skolotāju jaunu metožu apguve dabaszinātņu mācīšanā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 21 105,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts pieci euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas budžeta finansējums ir 100% jeb 21 105,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts pieci euro un 00 centi), saskaņā ar pielikumu.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 5 276,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) jeb 25% apmērā no 5.punktā noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.485

(protokols Nr.15, 31.punkts)

Projekta "Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Pumpuru vidusskola

Projekta nosaukums: "Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā" Nr 2016-1-DE03-KA219-022983

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: EUR 21 105.00, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas EUR 21 105.00, kas 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Pavisam kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

1 58 29

90 89

83 39

75 89

17 39

90 89

1 15 41

2 63 81

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

90 89

83 39

75 89

17 39

90 89

9 89

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

cits finansējuma avots (ERASMUS+ programma)

90 89

83 39

75 89

17 39

90 89

9 89

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

52 76

52 76

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

1 58 29

52 76

2 11 05

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

1 58 29

90 89

83 39

75 89

17 39

90 89

1 15 41

2 63 81

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

67 40

7 50

7 50

58 50

7 50

81 00

62 65

2 11 05

Atlikums perioda beigās, t.sk:

90 89

83 39

75 89

17 39

9 89

9 89

52 76

52 76

kases apgrozības līdzekļi (F22010000)

90 89

83 39

75 89

17 39

9 89

9 89

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam (F22010020)

52 76

52 76


Lejupielāde: DOC un PDF