Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 483

protokols Nr. 15, 18. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
“Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana
interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.267 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” īstenošanu”, Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadošās struktūras 2016.gada 13.septembra vēstuli Nr.1.1-23/10370 par projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei/ Exchange of Best Practices on Development of Interactive Nature Tourism Object (PA-GRO-851)” atskaites apstiprināšanu, un, ievērojot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 9 929,89 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 89 centi) (2.pielikums “Projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 9 929,89 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 89 centi), kur:

2.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 957,93 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 93 centi);

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 971,96 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro un 96 centi).

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.483

(protokols Nr.15, 18.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

“Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei”

Līguma/vienošanās Nr.

1.1-23/6329

Darbības programmas nosaukums:

Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

“Valsts administrācija”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību .

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju (29.06.2016.-02.07.2016.)

5 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Zviedrijas dabas tūrisma centriem.

Apmeklēt 4 dabas tūrisma centrus Zviedrijā un noorganizēt tikšanās ar centra pārstāvjiem, lai gūtu pieredzi šādu un līdzīgu centru izveidē.

5 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Zviedrijas dabas tūrisma centriem.

Apmeklēti 4 dabas tūrisma centri (Tom Tits Experimenti; Universeum, Zviedrijas dabas muzejs, Nacionālais Zinātnes un tehnoloģiju muzejs) un noorganizētas tikšanās ar centra pārstāvjiem.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju (03.08.2016.-05.08.2016.)

5 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Somijas dabas tūrisma centriem.

Apmeklēt 3 dabas tūrisma centrus Somijā un noorganizēt tikšanās ar centra pārstāvjiem, lai gūtu pieredzi šādu un līdzīgu centru izveidē.

5 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Somijas dabas tūrisma centriem.

Apmeklēti 3 dabas tūrisma centri (Heureka, Helsinku pilsētas muzejs, Laikmetīgās mākslas muzejs “Kiasma”), noorganizētas tikšanās ar centra pārstāvjiem.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Komandējums uz Zviedriju 5 plānoto dienu vietā norisinājās 4 dienas, savukārt, komandējums uz Somiju 4 plānoto dienu vietā norisinājās 3 dienas.

Sākotnēji plānoto braucienu uz Zviedriju nācās pārcelt no 28.06. - 02.07.2016. uz 29.06. - 02.07.2016. Plānoto braucienu uz Somiju no 20.07.-23.07.2016. nācās pārcelt uz 03.08.-05.08.2016. Pieredzes apmaiņas brauciena datumi un ilgums tika mainīts Jūrmalas pilsētas domes darbinieku noslodzes un ierobežotā finansējuma dēļ. Izmaiņas būtiski neietekmēja projekta norisi, projekta budžetu un izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Komandējuma laikā radās nepieciešamība segt izdevumus papildus divās izdevumu pozīcijās- transporta izdevumi (t.sk. izdevumi par taksi un vilciena biļetēm), kā arī autostāvvietu izdevumi.

Laika un budžeta līdzekļu taupīšanas nolūkos nebija iespējams apmeklēt projekta pieteikumā norādītos centrus - Nobela muzeju un attālāk esošo zinātnes un dabas centru “Teknikens Hus”, taču tā vietā tika apmeklēti trīs citi izvēlētie centri Zviedrijā – Zinātnes centrs Universeum, Zviedrijas dabas muzejs, Nacionālais Zinātnes un tehnoloģiju muzejs.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

09.06.2016.-30.09.2016.

09.06.2016.-30.09.2016.

Atbilstoši Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” 2016.gada 20.maija vēstulei Nr.1.1-23/6329.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

x

x

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Sākotnēji plānoto braucienu uz Zviedriju nācās pārcelt no 28.06.-02.07.2016. uz 29.06.-02.07.2016. Plānoto braucienu uz Somiju 20.07.-23.07.2016. nācās pārcelt uz 03.08.-05.08.2016. Pieredzes apmaiņas brauciena datumi tika mainīti Jūrmalas pilsētas domes darbinieku noslodzes dēļ. Izmaiņas būtiski neietekmēja projekta norisi, projekta budžetu un izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

x

x

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību , projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā kopumā tika apmeklēti 7 dabas tūrisma centri un norisinājās tikšanās ar vairāk kā 10 dabas tūrisma centru pārstāvjiem. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku gūtās zināšanas un prasmes tiks pielietotas attīstot ieceri par daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveidi Ķemeros, kas apvienotu sabiedrības, tūrisma un dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir sniegušas pozitīvu pienesumu Jūrmalas pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanā, kā arī tika bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, tādēļ līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 9 929,89 EUR, kas ir par 2 001,11 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots. Pozitīvi vērtējams fakts, ka visi projekta izdevumi tika attiecināti, līdz ar to neveidojās neattiecināmās izmaksas, kas sākotnēji tika plānotas 1 926,00 EUR apmērā.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots uz vairāku izdevumu pozīciju ekonomijas rēķina:

· izdevumi par nakšņošanu – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie viesnīcu pakalpojumu piedāvājumi;

· izdevumi par dienas naudām – abos komandējuma braucienos tika pavadīts par 2 dienām mazāk;

· automašīnas nomas izdevumi - Somijā tika izvēlēts sabiedriskais transports automašīnas nomas vietā;

· degvielas iegādes izdevumi – tika nobraukts mazāks kilometru skaits, izvēloties īsākos maršrutus, līdz ar to ieekonomējot degvielu, kā arī Somijā tika izvēlēts sabiedriskais transports automašīnas nomas vietā;

· ieejas maksas dabas centros – visos dabas tūrisma centros ieeja bija bez maksas.

Priekšlikums, līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo sadarbības partneri Skandināvijas valstīs rūpīgi plāno savu laiku, īpaši vasaras atvaļinājumu laikā, un nelabprāt pieņem izmaiņas.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF