Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 482

protokols Nr. 15, 17. punkts

Par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu
Jūrmalā un sadarbības līguma slēgšanu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 30.septembrī ir saņemta Latvijas Investīciju un attīstība aģentūra (turpmāk – LIAA) vēstule (Domes reģistrācijas Nr. 1.1-28/11039) “Par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu” (turpmāk – forums). Atbilstoši minētajā vēstulē izklāstītajai informācijai, tiek paredzēts, ka forums tiks organizēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” mazajā zālē 2016.gada 23. un 24.novembrī. Foruma mērķis ir sekmēt Latvijas un Jūrmalas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību un popularizēt Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi. Tiek plānots, ka LIAA organizēs un nodrošinās foruma programmas izveidošanu, ārvalstu lektoru uzstāšanos, aptuveni 300 foruma dalībnieku, Latvijas un ārvalstu tūrisma nozares ekspertu uzaicināšanu un reģistrāciju, kā arī veiks citus ar foruma organizācijas nodrošināšanu saistītas aktivitātes. Saskaņā ar saņemto LIAA vēstuli, tās finansiālais ieguldījums provizoriski ir 63 773,27 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro) apmērā un Domei tiek lūgts nodrošināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” mazās zāles izmantošanu foruma norises organizēšanai, tajā pieejamā tehniskā inventāra izmantošanu, kā arī nodrošināt starptautiski atzīta mākslinieka uzstāšanos foruma laikā.

Starptautiska mēroga tūrisma forumu organizēšana Jūrmalas pilsētā atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem “Starptautiski pazīstams, moderns piekrastes kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā” un “Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā”. Foruma organizēšana Jūrmalas pilsētā sniegs iespēju veicināt uzņēmējdarbību, nodarbinātību, tūristu skaita pieaugumu un tūrisma nozares profesionāļu no Latvijas, Baltijas, Skandināvijas un citām valstīm interesi par Jūrmalu kā kūrortpilsētu un Dzintaru koncertzāli kā pasākumu norises un tikšanās vietu.

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” šī gada 13.oktobrī iesniegto apliecinājumu (Domes reģistrācijas Nr. 1.1-34/11598), pamatojoties uz Domes 2016.gada 19.oktobra Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-24/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt starptautiska mēroga tūrisma foruma norisi 2016. gada 23.-24. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē, Jūrmalā.

2. Noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar LIAA un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” par starptautiska mēroga tūrisma foruma organizēšanu šī gada 23. un 24.novembrī, nodrošinot starptautiski atzīta mākslinieka piesaistīšanu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” mazās zāles izmantošanu un tās tehnisko pielāgošanu foruma norises nodrošināšanai saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai nodrošināt sadarbības līguma parakstīšanu līdz šī gada 15.novembrim.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.482

(protokols Nr.15, 17.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.________________ _

Jūrmalā, 2016.gada “____.“ ______________ _

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357, (turpmāk – Dome) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojas Domes priekšsēdētājs ______________, no vienas puses,

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, reģ. Nr. 90001739473, (turpmāk – LIAA), kura darbojas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr. 857 “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums” tās direktora Andra Ozola personā, no otras puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, reģ. Nr. 40003378932 (turpmāk – Dzintaru koncertzāle), tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no trešās puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse un visi kopā saukti - Puses,

noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību starptautiska mēroga tūrisma foruma (turpmāk – forums) organizēšanā Jūrmalas pilsētā no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2016.gada 24.novembrim, organizējot foruma norisi Dzintaru koncertzāles mazajā zālē 2016.gada 23. - 24. novembrī saskaņā ar Līgumu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. LIAA apņemas:

2.1.1. foruma ietvaros nodrošināt foruma programmas izveidošanu, ārvalstu ekspertu ierašanos Latvijā un uzstāšanos, Latvijas un ārvalstu foruma dalībnieku uzaicināšanu un reģistrāciju, foruma tehnisko nodrošinājumu (izņemot to, kuru nodrošina Dome un Dzintaru koncertzāle) un scenogrāfijas izstrādāšanu, sinhronās tulkošanas pakalpojumu, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu visa foruma gaitā, atbilstoši LIAA izdevumu tāmei (1.pielikums);

2.1.2. jebkurā laikā pēc Domes pieprasījuma sniegt informāciju par foruma organizēšanas gaitu .

2.2. Dzintaru koncertzāle apņemas nodrošināt Dzintaru koncertzāles mazās zāles telpas foruma norisei un Dzintaru koncertzālē pieejamo tehnisko aprīkojumu foruma organizēšanai atbilstoši Dzintaru koncertzāles izdevumu tāmei (2.pielikums) foruma programmai (4.pielikums): 2016.gada 23.-24.novembrī.

2.3. Dome apņemas foruma ietvaros nodrošināt starptautiski atzīta mākslinieka piesaisti un apmaksāt izdevumus, kas nav iekļauti Dzintaru koncertzāles telpu pašizmaksā (klavieru noskaņošana, zāles iekārtošana atbilstoši foruma programmai, papildu piesaistītā personāla izmaksas un izmaksas, kas saistās ar autortiesību maksājumiem skaņdarbu atskaņošanai), atbilstoši izdevumu tāmei (3.pielikums).

2.4. Finansiālās saistības, kas Pusei rodas, pildot tai Līgumā noteiktos pienākumus, sedz pati Puse.

2.5. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus .

2.6. Puses apliecina, ka Puse, kuras vai kuras iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ pārējām Pusēm tiek radīti zaudējumi, kompensēs zaudējumus abām pārējām Pusēm 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīgās Puses pretenzijas nosūtīšanas dienas.

3. Līguma DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Ja Puse nepienācīgi pilda savas saistības un pēc kādas Puses rakstveida brīdinājuma saņemšanas desmit dienu laikā nav izpildījusi saistības un turpina tās nepildīt, Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, rakstveidā par to brīdinot pārējās Puses.

3.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 3.3.punktā minētājā gadījumā, Puse, kuras dēļ Līgums tiek izbeigts, sedz pārējām Pusēm radušos zaudējumus.

3.5. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Domes kontaktpersona par foruma organizēšanu ir Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja Gunta Ušpele e-pasts: gunta.uspele@jurmala.lv , tālr: +371 29214868.

4.3. Dzintaru koncertzāles kontaktpersona par foruma organizēšanu ir projektu vadītāja Ieva Studente, e-pasts: ieva@dzintarukoncertzale.lv , tālr: +371 25804638.

4.4. LIAA kontaktpersona par Projekta īstenošanu ir Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Biznesa informācijas nodaļas vadītāja Dina Pujate, e-pasts: dina.pujate@liaa.gov.lv , tālr: +371 26329968.

4.5. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Domes, otrs – pie LIAA, trešais – pie Dzintaru koncertzāles.

4.7. Līgumam pielikumā pievienoti:

4.7.1. LIAA izdevumu tāme uz 1 (vienas) lapas;

4.7.2. Dzintaru koncertzāle izdevumu tāme uz 1 (vienas) lapas;

4.7.3. Domes izdevumu tāme uz 1 (vienas) lapas;

4.7.4. Foruma programmas projekts uz 1 (vienas) lapas, un tie ir Līgumam neatņemamas sastāvdaļas.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: +371 67093800, e-pasts: pasts@jurmala.lv

Konta Nr.:LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Reģ.Nr. 90001739473

Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālr.: +371 67039400, e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

Konta Nr.: LV61TREL2120045034000

VK Rīgas Norēķinu centrs

Valsts kase TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”

Reģ. Nr. 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV - 2015

Tālr: +371 67762092, e-pasts: info@dzintarukoncertzale.lv

Konta Nr. LV42UNLA0010009467685

AS “SEB banka”

Kods UNLALV2X

__________________________

__________________________

Andris Ozols

__________________________

Guntars Ķirsis


Lejupielāde: DOC un PDF