Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 481

protokols Nr. 15, 16. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma
izmantošana” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, ievērojot Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.5. „ Tūrisma infrastruktūras radīšana, uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana” un uzdevumu Nr.8 „ Aktīvā tūrisma attīstības veicināšana”, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P 1.6. „Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.1 „Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes protokolu Nr.1.2-24/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – biedrību Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs".

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – dabas vērtību un aktīvā tūrisma popularizēšana Jūrmalas viesu un tūristu vidū, piedāvājot jaunu aktīvā tūrisma produktu ar mārketinga aktivitāšu starpniecību.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim (36 mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 25 500,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF