Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 16.decembra 640.lēmumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 480

protokols Nr. 15, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes
vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajiem prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzieniem R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, R.3.2.6. “Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi), prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virzienu R3.3.3.”Sporta sektora attīstība” un Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.-2018.gadam, tiks veikta Lielupes pamatskolas sporta zāles izbūve (Būvniecības 1.kārta), skolas ēkas Nr.002 pārbūve (Būvniecības 2.kārta) un skolas ēkas Nr.001 pārbūve (Būvniecības 3.kārta). Kopējās būvniecības izmaksas ir 16 060 502.63 euro.

Būvniecības 1.kārtas ietvaros tiks veikta Lielupes pamatskolas sporta zāles izbūve par kopējo summu 8 964 476.03 euro, tai skaitā nepieciešams aizņēmums 8 828 064.62 euro apmērā. Izmaksas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļiem aizņēmuma veidā.

Būvniecības 2.kārtas ietvaros tiks veikta Lielupes pamatskolas ēkas Nr.002 pārbūve, tai skaitā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve ēkas trešajā stāvā par kopējo summu 4 011 257.47 euro, tai skaitā nepieciešams aizņēmums 3 922 717.92 euro apmērā.

Būvniecības 3.kārtas ietvaros tiks veikta Lielupes pamatskolas ēkas Nr.001 pārbūve, tai skaitā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas izbūve ēkas otrajā un trešajā stāvā par kopējo summu 3 084 768.86 euro, tai skaitā nepieciešams aizņēmums 3 010 997.20 euro apmērā.

Pamatojoties uz Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ieviešanas nosacījumiem un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2016.-2018.gadam 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” 20.punktu “Jūrmalas pilsētas pašvaldības vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un dienesta viesnīcas izbūve”, 2017.gada 3.ceturksnī ir plānots noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Eiropas Savienības fonda projektā tiks iekļautas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūves un dienesta viesnīcas izbūves izmaksas (Būvniecības 2. un 3.kārta). Kopējās indikatīvās Eiropas Savienības fonda projekta attiecināmās izmaksas aktivitāšu īstenošanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei un dienesta viesnīcas izbūvei Aizputes ielā 1A, Jūrmalā ir 2 581 160 euro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 2 193 986 euro, valsts budžeta dotācija - 58 076.10 euro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - 329 097.90 euro apmērā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 1. punktu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 15 761 780 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2016.gadā – 876 355 euro ;

1.2. 2017.gadā – 8 624 011 euro;

1.3. 2018.gadā – 6 261 414 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams divdesmit gados no līguma noslēgšanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pēc Eiropas Savienības līdzfinansējuma noslēguma maksājuma saņemšanas no Centrālās finanšu un līguma aģentūras dzēst aizņēmumu Valsts kasē saņemtā Eiropas Savienības līdzfinansējuma apmērā;

4. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF