Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 471

protokols Nr. 15, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426
“Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, ņemot vērā piešķirto valsts mērķdotāciju apmēru un lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.426 “Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu” izpildi par noteikto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.426 “Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

5

Ķemeru pamatskola

758

292

1050

1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

6

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

902

248

1150

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

11

Sākumskola “Ābelīte”

795

355

1150

1.4. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

12

Sākumskola “Taurenītis”

946

204

1150

2. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF